Stiller ikke til gjenvalg

Klar for andre utfordringer: Ottar Nygård gir seg etter fire år som ordfører i Selje. (Foto: Janne Weltzien Listhaug) 

Nyheter

Ot­tar Ny­gård har be­stemt seg for å ikke ta fire nye år som Sel­je-ord­fø­rer.

– Om jeg skul­le ha stilt til valg for fire nye år, had­de jeg vært 69 år når jeg var fer­dig. Jeg har håp om å få en del kva­li­tets­tid med fa­mi­li­en og det er ho­ved­grun­nen til at jeg ikke stil­ler til valg, sier Ny­gård.

Den tverrpolitiske Sel­je-ord­fø­re­ren har fem barn og el­le­ve bar­ne­barn, og ser fram til å til­brin­ge mer tid på sjø­en enn i po­li­tis­ke mø­ter.

– Jeg li­ker van­vit­tig godt å fis­ke og sty­re på med fisk. Det er noe som også bar­na og bar­ne­bar­na mine li­ker.

Ny­gård har vært med i Sel­je-po­li­tik­ken si­den 1970-tal­let, men valg­te i 2010 å byt­te fra Ar­bei­der­par­ti­et til tverr­po­li­tisk lis­te på grunn av Ap sitt ar­beid med Nord­fjord sju­ke­hus. Med flatrakaren som ord­fø­rer­kan­di­dat på den tverr­po­li­tis­ke lis­ten fikk par­ti­et 28,8 pro­sent opp­slut­ning ved val­get i 2011. At han gir seg nes­te høst er på in­gen måte po­li­tisk mo­ti­vert.

– Nei, over­ho­det ikke. Jeg har vært med i po­li­tik­ken så len­ge at det er på tide å gi seg, sier Ny­gård, som er trygg på at hans et­ter­føl­ger blir den sis­te ord­fø­re­ren i Sel­je kom­mu­ne.

Les mer om ordførerens framtidsplaner i papirutgaven 18. juni.