Bare 19 prosent av bøndene bruker alltid bilbelte når de kjører traktor på vei, viser en undersøkelse utført av Agri analyse for Landbruksforsikring. 29 prosent oppgir at de som regel benytter belte.

– Det betyr at halvparten har gode vaner på dette området, men vi skulle gjerne sett at også de øvrige kom etter, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landbruksforsikring.

23 prosent av bøndene svarer at de aldri bruker setebeltet ved traktorkjøring på vei, mens 25 prosent bare gjør det noen ganger.

– Bruk av traktor er helt klart blant de arbeidsoperasjoner som medfører risiko for ulykker i landbruket. Å benytte tilgjengelig sikkerhetsutstyr minsker faren for alvorlig personskade ved slike uhell. Ved kjøring på vei er dessuten traktorsjåføren minst like sårbar som en bilist.

Ikke påbudt å bruke

Det er ikke noe absolutt påbud om å bruke belte når man kjører traktor.

– Nyere traktorer skal ha montert en fastspenningsordning, som skal brukes når det er reell fare for velt. På et flatt jorde langt fra grøftekanter gjelder ingen slik regel. Det er heller ikke lovpålagt å bruke beltet ved traktorkjøring på vei, sier Kvarme.

Både Landbruksforsikring og andre fagmiljøer knyttet til næringen anbefaler allikevel at beltet benyttes oftere, og alltid når man kjører ut på offentlig vei.

I en rapport fra Norsk senter for bygdeforskning fastslås det at traktoren er den maskinen som oftest kan knyttes til ulykker og nesten-ulykker som omfatter bonden og de ansatte på gården. For bondens del er traktoren involvert i 14 prosent av de faktiske ulykkene, og for de ansatte hele 20 prosent.

Vil styrke sikkerheten

– Traktoren benyttes mye, og til mange forskjellige gjøremål. Enda bedre sikkerhet rundt bruken av den ville bety mye for hele skadebildet i landbruket, sier seniorforsker Gro Follo på Bygdeforskning, som ledet prosjektet som lå til grunn for rapporten «Ikke en bonde å miste».

I rapporten refereres det også til at traktoren er involvert i en stor andel av arbeidsrelaterte dødsulykker i landbruket. Ifølge tall fra Arbeidstilsynet gjaldt dette ni av 17 dødsulykker i perioden 2011 til 2013.

På bakgrunn av disse funnene lanserte prosjektets forskergruppe en rekke tiltak for å redusere ulykkesrisikoen. Blant disse var forslag om å påby bruk av setebelte i traktor, og å påby løsning for handsfree telefon.

– Vi vet at påbud kan ha økonomiske kostnader, og være vanskelige å etterleve i praksis. Derfor er vi tilbakeholdne med å fremme slike forslag. I dette tilfellet mente vi imidlertid det ville være ønskelig, fordi forbindelsen mellom påbud og ulykkesrisiko var så direkte og umiddelbar, sier Gro Follo.