Administrasjonane i Eid og Gloppen kommunar har saman utarbeidd eit forslag til avtale om felles landbrukskontor.

– Føremålet med avtalen er å skape eit sterkt landbruksfagleg miljø og eit framtidsretta næringskontor til beste for landbruket og samfunnet, skriv Eid kommune på sine nettsider.

– På avtaletidspunktet bidreg Eid kommune med 1,5 årsverk medan Gloppen kommune bidreg med 3,8 årsverk inn i vertskommunesamarbeidet, skriv kommunen.

Landbrukskontoret for Eid og Gloppen skal ha inntil to kontordagar på rådhuset i Eid. Hovudkontorstaden vert på heradshuset i Gloppen kommune.

Avtalane skal etter planen handsamast av kommunestyra i Eid og Gloppen i juni 2016.