Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Referatsaker

 • Orienteringssaker frå ordførar til formannskapet

 • Orienteringssaker frå kommunedirektøren til formannskapet

 • Søknad om forlenga kommunal garanti for lån

 • Høyringssvar – Utfylling i sjø for etablering av Lesto næringsområde

 • Søknad om dispensasjon og løyve til utfylling på land og i sjø, Flatraket industriområde

 • Detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn – medfinansiering av planarbeid

 • Avhending av moloanlegg med kran og lyspunkt i Hoddevik

 • Avhending av moloanlegg på Ytre Fure

 • Lokale til Eid Røde Kors – Samarbeidsavtale

 • Offentleg toalett i Stad kommune

 • Idrettshall Stadlandet

 • Framlegg frå ordførar om støtte til Leger Uten Grenser

 • Eventuell opsjon for sal av areal ved Kvernhusvegen

 • Orientering om status i sak om regulering og grunnkjøp i Mogrenda