– Jeg har holdt på med kunst hele li­vet, men det har vært litt på si­den. Så har jeg til­latt at den har tatt mer og mer plass for­di jeg sy­nes det er me­nings­fylt.Ani­ta Eide vi­ser rundt på går­den som on­ke­len eier. Bor­te på en bratt skrent står ti-fem­ten ute­gan­ger­sau­er og spi­ser lunsj.El­lers rå­der roen på Ven­øy.– Der bor­te hå­per jeg å få bygd meg et ate­li­er, for­kla­rer 55-år­in­gen og pe­ker i ret­ning ha­vet.

Hun kom i au­gust i fjor. Til­ba­ke dit mo­ren voks­te opp. Nå bor hun sam­men med søs­te­ren i et lite, hvit­malt hus med over hund­re år lang his­to­rie.– Her er vel­dig stil­le. God tid til å job­be med kunst. Og det var der­for jeg vil­le kom­me til­ba­ke. Det er også snakk om et helt an­net kost­nads­ni­vå enn by­li­vet hun lev­de i man­ge år.

– Jeg kom til­ba­ke til Åle­sund og fant ut at det var van­ske­li­ge­re å sva­re for lei­lig­hets­lån og alt. Så fant jeg ut at her på øya er det ri­me­li­ge­re å bo. Og da kun­ne jeg bru­ke mer av ti­den min til å lage kunst.

Ani­ta dri­ver med ma­ling, fo­to­gra­fi, litt teg­ning. For å nev­ne noe.

– Jeg dri­ver med kon­sep­tu­ell kunst. En del av det jeg la­ger er sam­funns­kri­tikk. Det går blant an­net på urett­fer­dig­he­ten i ver­den, sier hun og trek­ker frem kom­mer­sia­li­se­ring, for­bru­ker­sam­fun­net og fi­nans­kri­sen som eks­em­pel.

Hun er ikke frem­med for å ska­pe litt bøl­ger.

– Det er ikke snakk om å pro­vo­se­re for å pro­vo­se­re, det må ha en me­ning. Men det går på å set­te ting litt på spis­sen for å ska­pe de­batt.

55-år­in­gen har in­gen pla­ner om å gå på ak­kord med idea­le­ne sine.

– Det jeg sy­nes er god kunst, er kunst som for­tel­ler meg noe – om li­vet el­ler om sam­fun­net jeg le­ver i.

Hun har hel­ler in­gen pla­ner om at øko­no­mi­en skal sty­re de kunst­ne­ris­ke val­ge­ne hun tar.

– Jeg har lyst til å stå fritt med det jeg la­ger. Jeg vil ikke lage kom­mer­si­ell kunst, el­ler kunst som  ret­ter seg inn mot be­stem­te mar­ke­der. Jeg tror det gjør at det blir mind­re kunst og mer in­ter­iør.Ani­ta ser ikke for seg å være kunst­ner på hel­tid med det før­s­te. Det kom­mer først den da­gen hun blir pen­sjo­nist. – Jeg må jo li­ke­vel job­be litt inn­imel­lom. For det vet vel alle, at kunst ikke all­tid er  sær­lig øko­no­misk lønn­somt. Det er et valg man må ta. Og hvis du sy­nes det val­get er godt nok uten at det bæ­rer seg, så gjør du det li­ke­vel. Og det gjør jeg.

Ani­ta startet på sin nye yr­kes­vei så sent som i 2005, i en al­der av 48 år. – Jeg tror jeg valg­te kuns­ten for­di jeg vil­le ha et an­net liv. Jeg føl­te det var me­nings­løst slik det var. Et­ter to og et halvt år ved Høy­sko­len i Oslo, fort­sat­te hun ut­dan­nin­gen ved et uni­ver­si­tet i Wa­les.

– Swan­sea er plas­sen i mitt hjer­te. Der opp­da­get jeg at folk tenk­te som meg og jeg ble plut­se­lig en av man­ge. Her er jeg kan­skje mer en out­si­der, me­ner den ny­inn­flyt­te­de sel­je­væ­rin­gen.

Ani­ta for­tel­ler at hun har følt  litt på en­som­he­ten et­ter at hun kom hjem igjen. Samtidig er det også den hun jak­ter på for å kun­ne hol­de på med det hun li­ker best å gjø­re.

– Det er det­te jeg har hatt lyst til hele ti­den, smi­ler hun.

– Jeg ten­ker at det­te er ba­sen min. Jeg tren­ger å rei­se ut litt for å hen­te in­spi­ra­sjon, men jeg vil all­tid kom­me til­ba­ke hit, sier Ani­ta Eide.