Dette er sakslista: 123/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

124/23 Spørsmål

125/23 Godkjenning av møteprotokoll

126/23 Refererte skriv og meldingar

127/23 Interpellasjonar

129/23 Kunstnerisk utsmykning i vedtatte kommunale investeringsprosjekter pr. 08.11.23

130/23 Tenestestandard

131/23 Havbruksmelding - NOU 2023 - 23

132/23 Vurdering - konkurranseutsetting tenestepensjon, fellesordninga

133/23 Samfunnsdelen til kommuneplanen 2024-2036 i Kinn og planstrategi

134/23 Handlingsplan 2024 og økonomiplan Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024-2027

135/23 Revidert investeringsbudsjett Florø Hamn Kinn Kommune KF 2023

136/23 Havhesten Kinn kommune KF - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027

137/23 Kinn kommune - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027

138/23 Sluttbehandling - Detaljregulering for Skram, gbnr. 316/77 mfl., skule og bustad139/23 Kommunale kjøp og sal av eigedom - rutiner og retningslinjer

140/23 Saga kraftverk - igangsetting og val av driftsmodell

141/23 Kinn utdannings- og ressurssenter KF - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027

142/23 Møteplan 2024

143/23 Budsjett og økonomiplan Bordgleder KF

144/23 Handlingsplan Bordgleder 2024

145/23 Kjøkkendrift i Kinn