Det var tid­lig vår for drøyt tre år si­den. Et for­sin­ket fly lan­det ikke før det var blitt kveld. Om­gi­vel­se­ne for­svant litt i regn og mør­ke.Men de kjør­te gjen­nom Eidsgata. Hun fikk om­vis­ning på kir­ke­tu­net.  Og da dø­re­ne til Eid kir­ke gikk opp og Kris­tin Stens­rød fikk se altertavlen, var det på man­ge må­ter gjort.– Jeg fikk se en fan­tas­tisk kir­ke. Og en al­ter­tav­le der Je­sus står med ar­me­ne og tar imot. Og jeg tenk­te at det­te er et godt sted å være. Og jeg fikk sånn umid­del­bar ro for at det­te er noe jeg helt se­ri­øst skal vur­de­re å søke på, smi­ler Kris­tin.

Det var i rea­li­te­ten bare å tak­ke ja. Søk­nads­bun­ke­ne til pres­te­stil­lin­ger i ut­kant-Nor­ge tar ofte ikke så mye plass. Og prost Rolf Schan­ke Eik­um had­de ikke lagt skjul på at job­ben var hen­nes om hun vil­le.– Det var på en måte en litt lett­vint løs­ning, for jeg viss­te at jeg kom til å få job­ben hvis jeg søk­te. Samtidig som jeg alt­så had­de en ro på at det var en rik­tig ting å gjø­re, for­tel­ler 29-år­in­gen.– Så sånn hav­net jeg her.

Kris­tin var be­visst på at hun ikke skul­le ha for sto­re for­vent­nin­ger til sitt nye liv.  – Men det har gått over­ras­ken­de greit, og det har vært en po­si­tiv opp­le­vel­se. – For meg er det­te et godt sted å være og å bli prest, sier hun om sin før­s­te jobb et­ter endt ut­dan­ning.

Det at for­hol­de­ne ikke er stør­re enn de er i Eid, har også vært et pluss.– Det har vært greit med tan­ke på å ska­pe meg en iden­ti­tet som prest. Det å opp­le­ve at folk vet hvem jeg er.– Og jeg er inn­om alt. Du får vel­dig bred­den i pres­te­tje­nes­ten når du er på et lite sted.

Hun ga seg selv fem år.

– Det var ut­gangs­punk­tet mitt da jeg dro hit, for å få tid til å etab­le­re meg i lo­kal­sam­fun­net, for å få tid til å være prest her. Kun­ne møte folk både til bar­ne­dåp og grav­ferd, og til kon­fir­ma­sjon. Få sjan­sen til å bli kjent med både byg­da og fol­ket her.

29-år­in­gen voks­te opp i en tro­en­de fa­mi­lie hjem­me i Sta­vern i Lar­vik. De sy­nes selv­føl­ge­lig at Eid er langt unna.

– Tan­ken på å flyt­te til­ba­ke til Øst­lan­det har vært der hele ti­den, for­di det er der jeg har de fles­te ven­ne­ne mine og der all fa­mi­lie bor. Og av­stan­den har blitt mer på­tren­gen­de et­ter at jeg fikk meg kjæ­res­te i Oslo, med­gir Kris­tin.  Hun reg­ner med at hun kom­mer til å flyt­te på et el­ler an­net tids­punkt. – Men jeg har også hele ti­den hatt som ut­gangs­punkt at jeg skal gi det­te en sjan­se, og at jeg skal gi det en skik­ke­lig sjan­se. Jeg skul­le ikke bare være her ett år og så ten­ke at «Neh, det­te var ikke så gøy som jeg had­de trodd» og så dra til­ba­ke igjen.

Hun sit­ter på kon­to­ret. På det hjør­net av kir­ke­tu­net som ven­der opp mot inn­gan­gen til kir­ken hun for­els­ket seg i ved før­s­te øye­kast for litt over tre år si­den.– Det er en vel­dig per­son­lig jobb, i hvert fall for min del, for­di jeg job­ber med tro­en min. Og har jeg ikkke tro­en, så har jeg ikke noe jobb­grunn­lag hel­ler. Om jeg på et tids­punkt mis­ter tro­en, da må jeg fin­ne meg noe an­net å gjø­re.

Skil­let mel­lom jobb og pri­vat­liv er i man­ge til­fel­ler nes­ten usyn­lig. Og det er ikke all­tid lett å rek­ke over alt som skal gjø­res.– På man­ge må­ter er det å vel­ge å bli prest det sam­me som å vel­ge en livs­stil. Man kan ikke bare leg­ge fra seg job­ben på kon­to­ret, låse dø­ren og dra hjem.

Kris­tin vi­ser rundt i kir­ken. Pe­ker på ut­skjæ­rin­ge­ne på pre­ke­sto­len. For­tel­ler om altertavlen.  Og leg­ger ikke skjul på at hun tok et rik­tig valg da hun tak­ket ja til å bli sog­ne­prest på en plass hun ald­ri tid­li­ge­re had­de vært.

– Så hvis noen vur­de­rer å søke seg pres­te­jobb her på Vest­lan­det, så an­be­fa­ler jeg det, alt­så!