– Jeg øns­ket å bo på en land­lig plass i Sogn og Fjor­da­ne, min­nes 35-år­in­gen.Fa­sci­na­sjo­nen duk­ket frem et­ter en fe­rie­tur med fa­mi­li­en. Ves­le Anja ble berg­tatt av de stor­slåt­te om­gi­vel­se­ne.– Det er vel­dig spe­si­ell na­tur. Det er vel det fyl­ket i Nor­ge som har mest va­ri­ert na­tur. Litt dra­ma­tisk. Og det drar meg vel­dig.

Hun sit­ter på kon­to­ret i kom­mu­ne­hu­set på Nab­ben i Sel­je. «Anja Midt­tun. Opp­må­lings­in­gen­iør» står det ved si­den av dø­ren. Opp­ga­ve­ne er ut­ford­ren­de og spen­nen­de. På sikt hå­per hun å få brukt geologutdannelsen litt også.– Jeg søk­te job­ben et­ter at jeg kom hit, for­kla­rer Anja. For det var na­tu­ren som var den sto­re driv­kraf­ten. Det var den som gjor­de at hun end­te opp som stadsar med ad­res­se Dra­ge.

– Jeg stu­der­te ett år i Sogn­dal og ble enda mer glad i fyl­ket. Og så flyttet jeg til­ba­ke for seks-syv år si­den, til Før­de. Så jeg har brukt mye tid på fri­lufts­liv. Blitt kjent med alle kri­ker og kro­ker i Sogn og Fjor­da­ne. Uten­dørs­ak­ti­vi­te­ter er en nær alt­opp­slu­ken­de fri­tids­in­ter­es­se. Anja er all­si­dig. El­ve­pad­ling. Stisykling. Har prøvd seg  på sur­fing, og har lyst til å gjø­re det enda mer. Har be­gynt å ut­fors­ke fri­dyk­king og snork­ling. Og så blir det en del tur­gå­ing. Fjell­tu­rer. Egent­lig det mes­te.Og stort sett alt sam­men kan hun gjø­re på Stadlandet. – Du kan dri­ve vel­dig va­ri­ert fri­lufts­liv her, noe jeg set­ter pris på, sier vossajenta.

I ut­gangs­punk­tet had­de hun fle­re «bostedskandidater».– Jeg had­de valgt meg ut fire-fem kom­mu­ner jeg kun­ne ten­ke meg å bo i, der Sel­je var en av dem.År­sa­ken var at hun had­de vært i Hod­de­vik for å sur­fe. – Det var nes­ten en ube­skri­ve­lig fø­lel­se, for der er det ikke mo­bil­dek­ning. Det er kan­skje den før­s­te plas­sen jeg har følt en sånn fan­tas­tisk ro; der du bare er tilstede. Skik­ke­lig har­mo­ni. Opp­le­vel­sen gjor­de at hun kom til­ba­ke til Hoddevika fire hel­ger på rad.

– Jeg bare måt­te til­ba­ke.

Til sam­men ti gan­ger var hun der i lø­pet av et drøyt år. Med en gry­en­de lyst til å skaf­fe seg ad­res­se i sur­fe­pa­ra­di­set.

–  Jeg had­de bare be­søkt Hod­de­vik om vin­te­ren. Og da er det jo stil­le og ro­lig. Men da jeg var der på som­me­ren, var det litt mer trøkk. Så da fant jeg ut at Dra­ge var en plass som pas­set bed­re. Det er mer stil­le og fre­de­lig. Litt mer åpent. Sol hele året. Anja flyttet i feb­ruar i 2012. Nå lei­er hun et lite små­bruk i den ves­le byg­da.

– Jeg var litt spent. Jeg kjen­te in­gen, og det var en sjan­se å ta. Men det vers­te som kun­ne skje, var at jeg måt­te flyt­te igjen, smi­ler 35-år­in­gen.Så langt er ny ad­res­se­end­ring et ikke-tema.– Jeg triv­des fra dag én, og det har bare blitt bed­re og bed­re. Så jeg er vel­dig for­nøyd med det val­get jeg gjor­de.

Hun tus­ler rundt i ha­gen med ut­sikt til Sildagapet. Le­ker med den me­get ener­gis­ke Shiya. Blan­dings­hun­den veks­ler på å jage bal­len og å leke med den rød­bru­ne kat­ten Snø.Vossajenta tri­ves best når hun kan være i ak­ti­vi­tet uten­dørs. Tar imot alt det de vak­re om­gi­vel­se­ne har å by på med åpne ar­mer.– Det er på en måte i na­tu­ren jeg fø­ler at jeg er meg selv. Det er der jeg slap­per helt av og har det moro.

Hun tar ting som de kom­mer. Men alt stem­mer så langt. Job­ben i kom­mu­nen. Det hvit­mal­te hu­set på Dra­ge. Og na­tu­ren. Den fan­tas­tis­ke na­tu­ren.

– Så jeg le­ver det gode liv på Stad, ler Anja.

– Og du kan trygt si at jeg er fer­dig med by­li­vet!