Tidligere i høst sa et enstemmig formannskap ja til at Blom Fiskeoppdrett fortøyer det planlagte oppdrettsanlegget utenfor området som er regulert til akvakultur. Etter vedtaket kom det inn fem klager fra personer med tilknytning til øya.

Klagene ble behandlet i formannskapet torsdag og med unntak av John Inge Refvik (KrF) stemte samtlige formannskapsmedlemmer for at fortøyningen kan legges utenfor det regulerte området.

Fylkesmannen og Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite har anbefalt Vågsøy-politikerne å si nei til planene. Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap), som er blant dem som er positive til oppdrettsanlegget, fortalte torsdag at hun og Blom Fiskeoppdrett har hatt positive samtaler med Fylkesmannen.

Selv om Vågsøy kommune i denne omgang kun har gitt tillatelse for fortøyningene som går utenfor regulert område, har formannskapet gjort det klart at de vil være positive når de skal ta stilling til selve oppdrettsanlegget.

Frode Kupen (Ap) presenterte et forslag torsdag som til slutt ble lagt fram som et fellesforslag fra Ap, Høyre, Sp, Tverrpolitisk liste og Frp. Forslaget peker på følgende positive effekter ved å si ja til oppdrettsplanene på Silda:

 • Fiskeri- og havbruksnæringa er ei hovudnæring i Vågsøy, og å utvikle denne næringa er ei høgt prioritert næringspolitisk oppgåve for Vågsøy kommune.

 • Eit større akvakulturanlegg, med fortøyingar utanfor det området som det er sett av plass til, hevdast å gje eit meir robust akvakulturanlegg, og derav også betre fiskevelferd og betre rømingstryggleik.

 • Eit nytt akvakulturanlegg forventast å  gje 2-3 lokale arbeidsplassar.

 • Positive ringverknadar forventast for lokale bedrifter, for eksempel med kompetanse på elektro, nøter, dykkarar, sal og mekanikk.

 • Eit akvakulturanlegg vil styrke TAF/YSK-akvakulturlinja på Måløy vidaregåande skule, der ein intensjonsavtale allereie er på plass.

 • Forventing om aktivitet og leigeinntekter for lager/kai/base på Silda.

 • Forventing om at tryggleiken for straumtilførsel til øya vil oppretthaldast på eit langsiktig og stabilt nivå med ein kommersiell aktør tilkopla.

 • Forventing om etablering av eit visingssenter som vil gje positive synergiar til reiselivsnæringa på øya.

 • Søkjar hevdar det vil bli minimum med støy, lukt og forureining i sjøen, då det ikkje vil bli brukt aggregat, nye produksjonsmetodar brukast og lokaliteten ligg i eit område med gode straumforhold.

 • Anlegget, med fortøyingar, er i samarbeid med Fiskarlaget plassert slik at det ikkje er til hinder for reketråling.

 • Forventing om at utbyggjar vil setje ut anlegget utanfor hekketid, noko som reduserer påverknaden på fuglane i det verna området på Sildekruna.

 • Normal dagleg aktivitet vil i følgje søkjar vere avgrensa til ein time om dagen. Flåten forventast å bli plassert lengst mogeleg vekk frå reservatet.

 • Etter det Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har av informasjon om området rundt Silda, er det ikkje noko som tyder på at det er eit korallfelt i området der akvakulturanlegget er planlagt.