– Da jeg var 20 år og rundt der, had­de jeg ikke tan­ker om å flyt­te hjem for godt. Men med tid og stun­der så vi at det var det bes­te, sier The­re­se Kol­seth.– Spe­si­elt da vi skjøn­te at vi ven­tet små, syn­tes vi det var vik­tig å være på en plass som det­te. Trygt og med fa­mi­lie rundt oss, slik at vi kun­ne få hjelp om vi treng­te det.Nå bor ek­te­pa­ret og dat­te­ren  i hu­set et­ter Thereses bes­te­mor. Med hen­nes to søst­re og for­eld­re et stein­kast unna .

36-år­in­gen sit­ter på kon­to­ret i den ves­le dag­lig­va­re­bu­tik­ken i Leir­gu­len. Uten­for står ek­te­man­nen Avital Stan­ger i en sti­ge for å hen­ge opp noen lys over inn­gangs­dø­ren. – I 2001 ble vi et par. Da had­de vi pluk­ket avo­ka­do i lag. Det var sånn vi ble kjent. Vi job­bet beg­ge på plukkemaskinen. Det er vel­dig ko­se­lig å ten­ke på, smi­ler The­re­se.Før­s­te gang hun reis­te til Is­ra­el  var i 1995. Tre jen­ter sat­te kur­sen for even­ty­ret et­ter vi­de­re­gå­en­de. Der skul­le de job­be på kib­butz, som er et landbrukskollektiv.For The­re­se sin del ble det ikke bare med den ene tu­ren. Hun fort­sat­te å rei­se til­ba­ke til Is­ra­el. Og så duk­ket alt­så drøm­me­man­nen opp. Født og opp­vokst på den sam­me kib­but­zen, nord for Hai­fa.

– Du må få med at det var hun som kom til meg. Jeg lev­de bare mitt liv, gli­ser Avital og er klar på at det var han som ble sjek­ket opp.37-år­in­gen har fun­net seg godt til ret­te, selv om Leir­gu­len er langt unna hans egne røt­ter. – Selv­føl­ge­lig sav­ner jeg Is­ra­el. Språ­ket, kul­tu­ren, ven­ner, fa­mi­lie. Det er i blo­det ditt. Du kan ikke glem­me det. Men av og til er det greit å sav­ne, sier Avital.– Men jeg viss­te hva jeg gikk til og jeg li­ker meg her, ja. Spe­si­elt på en dag som den­ne. Det er ny­de­lig her, sier han og nik­ker ut vin­du­et på kon­to­ret.Der tro­ner ma­je­ste­tis­ke Hor­ne­len i so­len.– Den bes­te kontorutsikten i Nor­ge!

I star­ten av de­sem­ber fei­ret de to­års­ju­bi­le­um for over­ta­kel­sen av bu­tik­ken. Mu­lig­he­ten duk­ket opp da man­ge­årig dri­ver Liv Ham­re skul­le gi seg.–  Det å få vårt eget had­de vi drømt om. Det var noe vi vil­le, og det kjen­nes utro­lig godt å ha noe å gå til hver dag.Før det had­de de bodd ett år i Is­ra­el sam­men. Og job­bet i bu­tikk sam­men i åtte år på Usta­os­et i Bus­ke­rud, to-tre av åre­ne som dri­ve­re. Men nå er det alt­så Leir­gu­len som gjel­der.– Jeg sy­nes det var et rik­tig valg. Det er jeg helt sik­ker på. Jobb­mes­sig sy­nes vi at det går fint med bu­tik­ken, og vi er po­si­ti­ve til at det vil fort­set­te i sam­me leia. Og det er også mye po­si­tivt som skjer i kom­mu­nen, sier The­re­se.

Hun er til­ba­ke i jobb et­ter mam­ma­per­mi­sjo­nen. Pla­nen er at en av dem skal sty­re bu­tik­ken, mens den and­re skal fin­ne seg an­net ar­beid.– Det er ikke nok til både Avital og meg, så én må job­be med noe an­net. En kan ikke være så vel­dig kre­sen. Og om en er åpen for litt forskjelig, så tror jeg at en kan fin­ne seg noe, me­ner The­re­se.De prø­ver også å få fle­re ben å stå på. I eta­sje­ne over bu­tik­ken er svo­ge­ren i full gang med å pus­se opp to lei­lig­he­ter. – Vi hå­per å få en li­ten inn­tekt på dem, for eks­em­pel ved at vi kan leie ut til tu­ris­ter. Men det al­ler bes­te had­de vært om det var en fa­mi­lie bo­sat­te seg her. Vi hå­per vel­dig at det kom­mer fle­re fa­mi­li­er hit, sier The­re­se Kol­seth.