– I 2016 har handelsstaden vært i fa­mi­li­en i hund­re år, så jeg har vel­dig lyst til å føre det vi­de­re. Jeg har vel­dig lyst til å ta over en gang.Anne-Jo­han­ne leg­ger ikke skjul på at hun fø­ler sterk til­hø­rig­het til ste­det der hun voks­te opp.– Jeg er vel­dig stolt over å kom­me her­fra.  Da for­eld­re­ne over­tok sto det mes­te til ned­falls og det ble vur­dert å rive det som var. Nå er ting til­ba­ke på stell. Og 26-år­in­gen er klar på at hun har lyst til å gjø­re sitt for å føre de stol­te tra­di­sjo­ne­ne vi­de­re.– Det har vært han­del hele ti­den mens min fa­mi­lie har vært her. Og vi job­ber hele ti­den med å ut­vik­le plas­sen, for­tel­ler hun.

Anne-Jo­han­ne kom hjem som­me­ren 2012. Med seg på flyt­te­las­set had­de hun sunn­mø­rin­gen Tho­mas og et barn i ma­gen.Sam­bo­er­pa­ret er fore­lø­pig inn­lo­sjert i and­re eta­sje på en sjø­bud fra mid­ten av 1600-tal­let. Nes­ten vegg i vegg lig­ger hen­nes barn­doms­hjem – ho­ved­hu­set på handelsstaden.– Det var vel­dig flaks at jeg møt­te Tho­mas som vil­le bo her. Det er her vi har lyst til å være og det har gått vel­dig greit. Han har i hvert fall ikke sagt noe an­net, ler Anne-Jo­han­ne.

Bor­te i den hånd­la­ge­de voggen lig­ger ves­le Thea og gurg­ler for­nøyd. Hun kom til ver­den i slut­ten av ok­to­ber i fjor.

– Det er trygt og godt å være her, spe­si­elt med tan­ke på å stif­te fa­mi­lie. Jeg har hatt en utro­lig fin opp­vekst, og jeg hå­per at hun skal få den sam­me opp­veks­ten som jeg had­de, for­tel­ler Anne-Jo­han­ne.Både hun og sam­boe­ren har fått seg jobb på Kol­set sku­le, som bare lig­ger en li­ten bil­tur unna.– Da vi flyttet hit fikk beg­ge til­bud om for­skjel­li­ge stil­lin­ger, så sånn sett er det en vel­dig for­del å være læ­rer. Det er man­ge un­der­vis­nings­mu­lig­he­ter in­nen­for gan­ske kort av­stand; alt fra 1. klas­se til vi­de­re­gå­en­de, sier 26-år­in­gen.

Samtidig gir fa­mi­li­ens sis­te til­skudd ty­de­lig gitt ut­trykk for at det er på tide med mat. Da er det greit med en mam­ma som er vant med ser­vi­tør­rol­len. – Jeg har hatt an­sva­ret for ka­fe­en si­den vi startet den opp for noen år si­den, og det er vel­dig kjekt å kun­ne hjel­pe mam­ma og pap­pa.For­uten åpen kafé fra slut­ten av juni og et styk­ke ut i au­gust, er det åpen bu­tikk hele året.– Det er bare å rin­ge på dø­ren, så åp­ner vi om vi er hjem­me, for­tel­ler Anne-Jo­han­ne og ut­dy­per:– Det går mye i ut­leie og selv­føl­ge­lig land­han­de­len og die­sel.  Sam­men med gjestehavnen og ka­fe­en byg­ger det­te opp om hver­and­re.

Om du bor på Rug­sund handelsstad må du reg­ne med en del ut­ford­rin­ger. Men Anne-Jo­han­ne sy­nes ikke det er i nær­he­ten av å over­skyg­ge de po­si­ti­ve si­de­ne. Hun har pla­nen klar om å dri­ve vi­de­re, en­ten ale­ne el­ler sam­men med sine to søs­ken. Og så drøm­mer hun om at enda fle­re føl­ger et­ter.

– Det er så fan­tas­tisk her. Jeg hå­per man­ge fle­re opp­da­ger det!