Over to da­gar vil kreft­pa­si­en­tar og på­rø­ran­de få in­for­ma­sjon om kor­leis ein hand­te­rer det prak­tis­ke et­ter ein har fått ein kreft­di­ag­no­se.

– Kur­set er for alle, både dei som er før, un­der og et­ter be­hand­ling, og vil rett­leie om kor­leis ein forheld seg til and­re ins­tan­sar når ein har fått kreft. Det kan vere eit uover­sikt­leg ter­reng i ein krev­jan­de si­tua­sjon, og vi øns­kjer at alle skal få mu­leg­heit til same in­for­ma­sjon, sei­er Hil­de Man­seth Bjør­hov­de, læ­rings- og meist­rings-ko­or­di­na­tor ved Nord­fjord sju­ke­hus.

Kur­set skal gå over to da­gar, 12. og 19. no­vem­ber, og Bjør­hov­de hå­par eit slikt kurs vil senke ters­ke­len for kon­takt.

– Ein kreft­di­ag­no­se er vans­ke­leg for både den som er sjuk og for dei på­rø­ran­de. Vi har fått gode til­ba­ke­mel­din­gar på at tid­le­ga­re kurs gav nyt­tig in­for­ma­sjon om vik­ti­ge tema.

På kur­set vil ein få høy­re frå kreft­sju­ke­plei­ar i Vågs­øy, Hil­de Marriott, Pa­si­ent­rei­ser, Psy­kia­tri­sen­te­ret i Nord­fjord, NAV, samt den nye kreft­ko­or­di­na­to­ren i Nord­fjord, Eli Ben­te Lot­e Hen­den.

Kur­set er ope for alle så len­ge ein har til­vi­sing frå lege.

– Om ein lu­rer på noko i sam­band med det­te, er det ber­re å ta kon­takt, sei­er Bjør­hov­de.