Han har padlet i Antarktis og vært soldat i Kosovo og Afghanistan. Nå håper Tormod Austring at flere gjør som ham: setter kursen mot hjemlig strand.

Et­ter en år­rek­ke som yr­kes­sol­dat har 31-år­in­gen blitt en del av det nor­ske ol­je­even­ty­ret med platt­form-jobb i Nord­sjø­en. To uker på og fire uker fri.

På hjem­me­ba­ne har Tor­mod gjort sel­je­væ­ring av seg igjen.

– Det var man­ge fak­to­rer som spil­te inn, men det at jeg job­ber i Nord­sjø­en var kan­skje mest av­gjø­ren­de. Uten den type jobb had­de det kan­skje ikke vært mu­lig for meg å bo her hjem­me.

I star­ten av 2012 tok han med seg sam­boe­ren og flyttet til­ba­ke.

Først hjem til mors­gar­den på Les­to og så skal de vi­de­re un­der eget tak. Pa­ret har kjøpt seg et oppussingobjekt i sen­trum, med Seljesanden en kort slip­pers-tur ne­den­for.

– Folk bru­ker mind­re og mind­re tid på ven­ner og fa­mi­lie og mer og mer tid på so­sia­le me­di­er og kar­rie­re. Det ja­get – for meg er det helt ufor­ståe­lig at folk vil seg selv så vondt, sier Tor­mod.

– Vi øns­ker mer tid til å ten­ke på hver­and­re og øko­no­mi til å ten­ke på an­net enn å bo.

Han gle­der seg til å pad­le. Sur­fe i Hod­de­vik og ser­ve­re selv­skutt hjort. Nyte om­gi­vel­se­ne og roen som de har fun­net.

– Her er alt det som er verdt å ta til seg i li­vet, smi­ler Tor­mod.

Han kun­ne uten pro­ble­mer tatt job­ben som Sel­je-am­bas­sa­dør, og bren­ner for at fle­re skal føl­ge et­ter og flyt­te til kom­mu­nen.

– Alle må være am­bi­si­øse i tan­ke­gan­gen for å få folk til­ba­ke, me­ner Tor­mod.

Samtidig vet han at kam­pen om «kun­de­ne» er knall­hard.

– De vi kjem­per om har utal­li­ge plas­ser å vel­ge mel­lom. Hvis vi har lyst til å job­be for be­folk­nings­vekst i dis­trik­tet her, så jeg tror at vi er nødt til å fin­ne kon­kur­ran­se­for­trin­ne­ne vi har, sier Tor­mod.

Han har man­ge ide­er til hva som kan gjø­res.

– Tenk om vi for eks­em­pel had­de klart å gjø­re dis­trik­tet her kjent som et matdisitrikt. Vi har alle rå­va­re­ne. Vi har na­tu­ren, vi har alt.

31-år­in­gen har vært med i en kom­mu­nal pro­sjekt­grup­pe som job­ber for å skaf­fe inn­flyt­te­re.

– Det er man­ge som er en­ga­sjert. Og vi må på en måte prø­ve å sam­le kref­te­ne. At alle må dra i sam­me ret­ning.

Tor­mod for­tel­ler om kom­pis­gjen­gen. Nær sagt hver gang de sam­les,  dis­ku­te­rer de hvor­dan de skal få folk til å sen­de flyt­te­las­set i ret­ning Sel­je.

– Vi har la­get noe som vi kal­ler for en li­ten res­surs­grup­pe, der vi har godt ut­dan­ne­de folk som ikke nød­ven­dig­vis bor i Sel­je. En av de tin­ge­ne vi har lyst til å ta tak i først, er at uten plas­ser å bo, så får du i hvert fall ikke folk til byg­da.

Han skjen­ker kaf­fe. Kik­ker ut kjøk­ken­vin­du­et på Les­to.

– Når vi får tid, så har vi lyst til å bi­dra litt ut­over det kom­mu­nen kan­skje kla­rer å stil­le opp med, fort­set­ter han.

Må­let er å gi en hjel­pen­de hånd.  Kan­skje gjen­nom et lo­kalt og fri­vil­lig nett­verk.

– Vi må prø­ve å gjø­re det lett å flyt­te til­ba­ke til Sel­je! For­tel­le folk hvor de kan bo. Hvil­ke job­ber som fin­nes. Hva de kan gjø­re, sier Tor­mod.

Før jul i 2010 satt sel­je­væ­rin­gen og tre and­re i hver sin ka­jakk. De pad­let rundt Sør-Ge­or­gia.

En fan­tas­tisk opp­le­vel­se i stor­slått na­tur, der de måttte «kri­ge» mot pels­se­ler for å fin­ne en plass å slå opp tel­tet.

Må­let er å dra på nye eks­pe­di­sjo­ner og nye even­tyr. Men ikke nød­ven­dig­vis helt til An­tark­tis.

– Du tren­ger ikke å dra jor­den rundt for å få sli­ke na­tur­opp­le­vel­ser. Vi har det her, sier Tor­mod Austring og nik­ker ut.