Eit samrøystes styre står bak konstitueringa av Tvedt, som kom til Helse Førde som direktør for psykisk helsevern i november i fjor. Før dette var Tvedt rådmann i Jølster kommune, skriv Helse Førde i ei pressemelding.

Konstitueringa skjer etter at Jon Bolstad tidlegare denne veka sa opp stillinga som administrerande direktør for å gå over i den tilsvarande stillinga i Sjukehusapoteka Vest.

Børge Tvedt er opphaveleg frå Bergen, men har budd og arbeidd i Sunnfjord sidan 1997. Han er gift, og har to barn.

– Helse Førde står framfor store utfordringar. Blant dei viktigaste oppgåvene mine blir no å sjå til at det utviklingsarbeidet som er starta opp i Helse Førde blir vidareført i samarbeid med dei tilsette, seier Tvedt.

Styret i føretaket har også oppnemd eit eige utval som skal arbeide med tilsetjing av administrerande ny direktør i Helse Førde. Dette utvalet på fem består av Helse Førde sin styreleiar Agnes Landstad, styrenestleiar Atle Hamar, Helge Bryne frå Helse Vest samt to av dei tilsettevalde styremedlemmene i Helse Førde, Hans Jacob Westbye og Wenche Kristin Røkenes.

Styret har også beslutta at Helse Førde skal leige inn ekstern hjelp i prosessen med å rekruttere ny administrerande direktør.

– Vi er opptekne av å komme i gang med rekrutteringsprosessen raskast råd, og har første møte i tilsetjingsutvalet allereie i dag, seier styreleiar Agnes Landstad.

Etter endt prosess skal tilsetjingsutvalet komme med si tilråding til styret som tilset ny administrerande direktør i Helse Førde.