Geir Aar­dals­bakke har flyttet mye opp gjen­nom åre­ne. Men nå ser det ut til at be­drifts­eie­ren har fun­net sin plass både jobb­mes­sig og pri­vat.

– Det går fint å pend­le. Jobb­mar­ke­det på En­dal er ikke ak­ku­rat så stort, så når vi først har valgt å bo­set­te oss der må vi bare fin­ne oss i det, sier Geir.

Sam­men med kona Ca­mil­la Nes­heim og de fire bar­na har han ad­res­se på fars­gar­den i Brem­an­ger.

– Da jeg fikk med meg hen­ne jeg er i lag med, så var det egent­lig greit, smi­ler 32-år­in­gen om val­get av bo­sted.

– Jeg har vokst opp på En­dal selv, og det er vel­dig ro­lig og fint der. Både jeg og kona job­ber på Nord­fjord­eid, så da er det greit å kom­me hjem til en fre­de­lig plass som det­te. Her fin­ner du roen med na­tu­ren rett uten­for inn­gangs­dø­ren.

Geir gikk to år på tøm­rer­lin­jen i Mål­øy før han flyttet vi­de­re til Eid.

– Det var da jeg tok læ­re­ti­den at jeg kom inn i lås­bran­sjen. Da fikk jeg være med og mon­te­re lå­ser og be­slag på et pro­sjekt, og det re­sul­ter­te i at jeg fikk til­bud om jobb hos Stryn Lås­ser­vi­ce.

Et­ter før­s­te­gangs­tje­nes­ten be­gyn­te bremangaren hos lås­fir­ma­et i 2003. Der ble han den før­s­te fast an­sat­te i til­legg til sje­fen. Ni år se­ne­re var han be­drifts­ei­er.

– Jeg over­tok da Ot­tar Aabrekk vil­le trap­pe ned for noen år si­den.

Fir­ma­et ble etab­lert med la­ger og kon­tor i Ol­den un­der nav­net Stryn Lås­ser­vi­ce i 1989. Men sam­ti­dig med at Geir tok over i 2012 be­gyn­te pro­ses­sen med å flyt­te.

– Det ble litt for mye ut­kant med tan­ke på det dis­trik­tet vi ope­re­rer i. Pri­mær­mar­ke­det vårt er Nord­fjord, Søre Sunn­mø­re og litt ned­over mot Sogn. Da ble Nord­fjord­eid et godt ut­gangs­punkt.

I fjor ble også nav­net byt­tet ut, og i dag har Geir sju an­sat­te på løn­nings­lis­ten i Gardit: én pro­sjekt­le­der, én kon­tor- og bu­tikk­med­ar­bei­der, samt fire mon­tø­rer. De le­ve­rer et pro­dukt­spek­ter som om­fat­ter det mes­te in­nen­for lås og sik­ring.

– Det er klart, du fø­ler litt mer på an­sva­ret når du eier be­drif­ten, men det har gått bra til den­ne tid, fast­slår eie­ren.

Bremangaren har ikke ang­ret på at han tok over, og tri­ves åpen­bart i bran­sjen.

– Jeg har ikke sett på klok­ken si­den jeg be­gyn­te, så det er vel et greit tegn. Selv om det er et litt an­net seg­ment, så er det mye som er likt tøm­rer­yr­ket og va­ri­er­te ar­beids­opp­ga­ver. In­gen dag er lik.

Ut­dan­nin­gen kom­mer uan­sett godt med.

– Bak­grun­nen som tøm­rer er vel­dig nyt­tig å ha. Vi sam­ar­bei­der mye med bygg- og elektronikkentreprenører, så da er det greit å kjen­ne pro­ses­se­ne og hvor­dan ting fun­ge­rer på en byg­ge­plass. Så det drar jeg ab­so­lutt nyt­te av, sier Geir.

Frem­over er 32-år­in­gen opptatt av at Gardit skal skaf­fe seg fle­re bein å stå på. Det vil gjø­re fir­ma­et mind­re sår­bart for sving­nin­ger i mar­ke­det, og bi­dra til at ar­beids­plas­se­ne er tryg­ge.

– Det er man­ge mu­lig­he­ter der ute, så det drei­er seg bare om å gri­pe dem og gjø­re det bes­te av det.

Geir ser da hel­ler in­gen grunn for at ut­vik­lin­gen skal snu.

– Jeg vil tro mar­ke­det bare går én vei. Sta­dig fle­re ny­bygg får tek­nis­ke løs­nin­ger med kort og kode på dø­re­ne. Og når du først har fått det, så går du ikke til­ba­ke til å set­te nøk­ke­len i dø­ren.

I ja­nu­ar var Gardit-eie­ren på mes­se på Lil­le­ham­mer med godt over 400 del­ta­ke­re.

– Det er en år­lig hap­pe­ning for alle som er til­knyt­tet Norsk låsesmedforening. Der er det kurs og ut­stil­lin­ger; en so­si­al sam­men­komst med mye pro­dukt­in­for­ma­sjon. Det er mye å lære når du kom­mer i prat med kol­le­ga­er.

Og da kom­mer kan­skje ikke sam­ta­le­te­ma­et som en over­ras­kel­se:

– Jeg er vel sik­kert så kje­de­lig at det blir mye lås, ja. Når du sam­ler så man­ge fra én bran­sje, så blir alt litt pre­get av det.