– Det ligger enorme muligheter her, sier ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

I 2018 vil Selje kommune motta i overkant av to millioner kroner fra Havbruksfondet, en nasjonal pengepott som gir norske oppdrettskommuner utbytte fra konsesjoner på laks og annen oppdrettsfisk. Gevinsten på 2,1 millioner kroner for 2018 er en kraftig økning fra fjoråret, da Selje kommune fikk beskjedne 148.000 kroner fra fondet.

Den nye inntektskilden kan være med på å skape vekst i det lokale næringslivet, mener ordføreren. Han vil derfor sette av tre millioner kroner til næringsutviklende tiltak i Selje og nye Stad kommune.

– Summen kan bli større etter hvert. Det viktigste er at vi setter av midler som går direkte til næringsutvikling, som igjen kan skape nye arbeidsplasser.

Det er i hovedsak to områder ordføreren har lyst til å bruke pengene på. Det mest omfattende er kjøp og utbygging av nye næringsareal i nærheten av den planlagte skipstunnelen. Det andre, og mer krevende kompetansemessig, er å gjøre nye Stad kommune mer attraktiv for marin virksomhet. Dette vil blant annet innebære at kommunen lager en ny arealplan for havrommet i hele Stad kommune.

Ordføreren har flere ideer til hvordan havet kan utnyttes bedre og samtidig skape flere arbeidsplasser:

– Vi har tangproduksjon, og ikke minst mineraler fra havbunnen. Kan dette høstes av? Algeproduksjon er en annen næring som begynner å komme fram. Havrommet gir mange muligheter, og jeg synes det er viktig at vi legger til rette for å utvide eksisterende næringer, samt få nye næringer inn.

Neste uke skal Selje-politikerne avgjøre om de vil gå for forslaget fra ordføreren om å bruke tre millioner kroner på næringsutviklende tiltak. Forslaget fikk grønt lys fra formannskapet forrige uke.

I saksutredningen heter det at pengene skal tas fra overskuddet Selje kommune gikk med i 2017 (14 millioner kroner).

– Vi «tar» fra overskuddet fordi vi vet at inntektene vil komme, sier Osdal og viser til at det ikke bare er «laksepengene» som gir kommunen nye inntekter:

– I 2019 regner vi med et utbytte på én million kroner fra Okla Vindkraft på Stadlandet, dersom utbyggingen starter, presiserer han.

Blir et gode for hele Stad kommune

Eid får også nyte godt av planene Selje har for å videreutvikle potensialet som ligger i de marine næringene. Dersom kommunestyret i Selje vedtar en igangsetting av Osdals ambisiøse forslag, vil man ikke bare se på potensialene for havnæringen i Selje kommune, men også for Eid kommune.

Selje-ordfører Stein Robert Osdal viser til den strategiske næringsplanen som nylig var oppe i fellesnemnda for Stad kommune. Der står det blant annet at den marine næringen skal være et satsingsområde for den nye kommunen.

– Havrommet inkluderer også Nordfjord og inn til Eid, sier Osdal og legger til at man vil ha et helhetlig blikk for hele Stad kommune dersom man går i gang med forslaget om å legge til rette for større bruk av havrommet.

Osdal har stor tro på dette som et godt utviklingsprosjekt for den nye kommunen.

– Verdiskapning og nye arbeidsplasser er kanskje den viktigste motivasjonsfaktoren her, understreker Selje-ordføreren.

– Det handler om å se på mulighetene vi kan skape i havrommet, supplerer han.

Maks fire millioner

Den maksimale summen som oppdrettskommunene kan få fra Havbruksfondet er på fire millioner kroner i året.

Det forteller Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF). I 2017 mottok kommunen i underkant av 150.000 kroner, og det er ventet en kraftig økning i 2018 (2,1 millioner kroner).

Som en konsekvens av den nye pengetilførselen til kommunen ønsker ordføreren som nevnt å sette i gang et omfattende havromsprosjekt. Dette innebærer blant annet et kompetanseløft i Selje kommune.

– Vi ønsker å få opp et kompetansemiljø i Selje som kan være en ressurs innenfor utvikling av havrommet, sier Osdal og forklarer videre:

– Vi vil få på plass en «node» i Selje, og samarbeide med det kompetansemiljøet som allerede eksisterer i Ålesund, og ikke minst i Vågsøy.

Tidligere i år var fellesnemnda og administrasjonen i nye Stad kommune på studietur til Ålesund, der de blant annet besøkte det maritime kompetansesenteret i byen. Allerede da begynte politikerne å snakke om samarbeidsmulighetene med senteret, både med tanke på tilbud innenfor høyere utdanning og kompetanse.

Flere venter mer i 2018

Det er ikke bare Selje kommune som forventer større inntekter fra Havbruksfondet i 2018.

Oppdrettskommunene Vågsøy, Selje, Vanylven og Bremanger mottar midler fra Havbruksfondet. Flere av dem forventer økte inntekter fra fondet i løpet av det inneværende året.

Vågsøy fikk 200.000 kroner fra fondet i 2017, og rådmann Knut Ove Leite estimerer at beløpet vil bli vesentlig høyere i 2018.

– Det er en litt komplisert utregningsmodell, så vi spekulerer ikke i hvor mye vi får i 2018, men det blir vesentleg mer enn i 2017, understreker Leite.

Selje kommune fikk som nevnt i underkant av 148.000 kroner i fjor, og estimerer at de vil motta 2,1 millioner i 2018.

Bremanger kommune fikk 325.000 kroner i fjor, og budsjetterer med en inntekt på 500.000 kroner i 2018. Vanylven mottok 151.800 kroner i 2017. Rådmann Andreas Chr. Nørve er forsiktig med å estimere hva de vil motta i 2018.

– Dersom jeg skal drive kvalifisert gjetting og legge vekt på tildeling fra 2017, og ta høyde for eventuelle endringer, så vil jeg stipulere at Vanylven kommune får overført fire millioner kroner fra Havbruksfondet i 2018, oppsummerer Nørve.