– Vi er mest positive til en ny, felles barneskole for kommunen. Dette vil gi et bedre tilbud for elevene både psykososialt og faglig, skriver lærerne ved Skavøypoll skule i et brev til kommunen. De mener at et større fagmiljø også vil gjøre det lettere å rekruttere lærere, og da spesielt mannlige lærere, til Vågsøy-skolen.

Høstens skolekamp i Vågsøy er åpnere enn noen gang etter at kommuneledelsen nylig slo fast at kommunen likevel har råd til å bygge en ny felles barneskole til rundt 350 millioner kroner. Nå settes storskolen, som vil huse over 550 elever, opp mot dagens struktur med fem skoler, samt løsningen politikerne før jul sluttet seg til: drift ved Skram, Skavøypoll og Raudeberg.

Sistnevnte alternativ, som innebærer en flytting av Bryggja-elevene til Skavøypoll skule, liker lærerne ved mottaksskolen svært dårlig.

– Alternativet med tre barneskoler ser vi på som en håpløs situasjon for vår del, skriver Skavøypoll-lærerne, som ikke mener det er plass til elevene fra Bryggja på skolen.

– Dersom vi skal bygge om spesialrommene våre (skolekjøkken, sløyd og SFO) til brukbare klasserom, vil dette utgjøre store kostnader. Det vil også bety at vi ikke lenger kan oppfylle kravene om mat- og helsefag, og kunst og håndverk fra kunnskapsløftet.

Har forslag til tomt og rektor

I likhet med lærerne mener foreldrene ved Skavøypoll skule at å bygge en ny storskole er den beste løsningen. Av de 18 tilbakemeldingene FAU har mottatt ønsket ti en fellesskole.

I tillegg til økonomiske argumenter nevner foreldrene et større fagmiljø for lærerne og at det vil være enklere for alle barn å finne venner som argument for å bygge en storskole.

– Én barneskole kan være samlende for kommunen, mener også foreldregruppen.

Tomter på Tennebø og i Sæterneset i Måløy er så langt nevnt som aktuelle plasseringer for en eventuell storskole.

Foreldrene ved Skavøypoll skole er klare på at skolen bør ligge på Tennebø. De mener Sæterneset er for værhardt og er også skeptiske til trafikkavviklingen i området. På fastlandet er det gang- og sykkelvei fra Måløybrua til Nygård, og FAU ved Skavøypoll skule foreslår at en ny skole bygges på en fylling i vågen nord for Fagskulen.

I tillegg til forslag til tomt har også foreldregruppen et forslag til ny rektor ved storskolen:

– Blir det én barneskole i kommunen ønsker vi Vivian Midtbø (dagens Skavøypoll-rektor, journ.anm.) som rektor. En fantastisk dame som er positiv, har god oversikt, følger opp enkeltsaker, er handlekraftig, et arbeidsjern og ser alle.

Selv om lærere og foreldre ved Skavøypoll skule er samstemte i at én barneskole er den beste løsningen, deles ikke synet av alle i Vågsøy-skolene.

Som vi skrev sist uke er FAU ved Holvik klare på at en storskole kun er det beste løsningen dersom man ikke kan beholde alle de fem barneskolene som er i drift i dag. Det samme gjør lærerne i Holvik.

Også de er skeptiske til hvorvidt det vil være plass på Skram skole til de rundt 50 elevene fra bygdene i vestre krets.

– En struktur med tre barneskoler er den desidert dårligste løsningen. Det vil bli mye «klatting» på eldre skolebygg der det over tid også må påregnes ytterligere utbedringer og påkostninger, skriver lærerne ved Holvik skule.

Ikke plass på Skram

Skram-lærerne mener på sin side at de ikke har klasserom nok til elevene fra Holvik skule.

– Vi er i utgangspunktet positive til å ta imot flere elever på Skram skole, men med tanke på tilstanden skolen er i må det stilles krav til en utbedring som er ferdigstilt før en slik sammenslåing, mener lærerne.

De tar i sitt høringsinnspill ikke stilling til hvor mange skoler de ønsker seg i Vågsøy, men er klare på at dersom Skram skole skal kunne ta imot elevene fra Holvik neste høst så må antallet klasserom økes.

– Ved skolesammenslåing med en nynorskskole, vil en slik språkdeling kunne gi en skjevfordeling av gruppene slik at en på de trinnene med de største kullene (45 elever, journ.anm.) kan få en tredeling. Vi trenger dermed 16 klasserom, noe vi ikke har i dag, skriver lærerne. De viser også til at skolen har behov for et klasserom til språkopplæring for flyktninger, samt at de erfarer at stadig flere elever har behov for grupperom.

FAU ved Skram opplyser at de fleste foreldrene ved skolen ikke ønsker at man bygger en felles barneskole i Vågsøy. De peker blant annet på trafikale utforringer uavhengig om skolen skal ligge på Tennebø eller i Sæterneset.

Bryggja skule

På Bryggja krever foreldrene at politikerne venter med å legge ned skolen i bygda.

– Om alternativet med tre barneskoler blir en realitet, krever FAU at Bryggja skule forblir en egen skole til elevtallet har gått ned slik at en kan forvente gode og tilrettelagte forhold på Skavøypoll skule, skriver foreldrene på Bryggja i sitt høringsinnspill til kommunen.

De presiserer at de først og fremst ønsker at Bryggja skule ikke legges ned. Men om politikerne står fast ved planen de la i desember, som innebærer at Bryggja-elevene flyttes til Skavøypoll skule neste høst, så krever de at flyttingen utsettes. 199 elever vil starte på sammenslåtte Skavøypoll-Bryggja skule neste høst. Deretter er elevtallet forventet å falle til 183 i 2020/21 og 161 i 2023/24.

Frykter stengt bru

Foreldrene ved Raudeberg skule mener man minst trenger én skole på hver side av Måløybrua.

– Det er viktig at det i alle fall er én skole på hver side av brua slik at små barn ikke blir plassert i usikre situasjoner som de ikke kan mestre, skriver FAU ved Raudeberg skule i sitt innspill til oppvekstplanen.

Foreldrene viser til at klimaforandringene øker faren for at elever ned i femårsalderen kan bli stående værfast på enten fastlandet eller Vågsøya.

Foreldrene er klare på at dersom det står mellom å ha én og tre barneskoler i Vågsøy i Vågsøy så ønsker de tre skoler.

Av argument for hvorfor en felles barneskole er en dårlig idé nevner de blant annet: økonomisk usikkerhet, usikkerhet knyttet til bruk av dagens skolebygninger, at man får flere elever per lærer, at man i dag har et godt samarbeid mellom Raudeberg skule og Skarevik barnehage, at det betyr at færre elever kan gå til skolen, at det innebærer mer kjøring for foreldre, at brukerundersøkelser viser at Vågsøy har gode skoler i dag, usikkerhet knyttet til mulig grensejustering ved Bryggja og at teknologi reduserer behovet for at lærere sitter sammen for å samhandle.

Les skolenes høringsinnspill her: