Retten har i stor grad trodd hotellsjefen i hans forklaring om hvordan han i nærmere ett år planla å sette fyr på Selje hotell og hvordan han ved hjelp av tidsstyrte loddebolter gjennomførte planen og brant ned hotellet i november i fjor.

Hotellsjefen dømmes derfor til fem og et halvt år fengsel for brannen og flere tilfeller av økonomisk kriminalitet.

Det store spørsmålet etter onsdagens domsavsigelse i Selje Hotel-saken er imidlertid hvem som hjalp hotellsjefen med ugjerningen.

Retten slår fast at det er utvilsomt at hotellsjefen hadde med seg en passasjer i bilen da han 23.-24. november reiste tur-retur Stockholm-Selje for å rigge hotellet for brann i løpet noen få timer natt til 24. november. Dette har hotellsjefen innrømmet og bilder fra et overvåkingskamera ved Kongsvinger viser klart at det satt to personer framme i bilen på vei til Selje.

Tror ikke på forklaring

I februar i år, i det syvende og nest siste avhøret, innrømmet hotellsjefen å ha satt fyr på hotellet. Samtidig oppga han navnet på personen han hevder var passasjeren i bilen.

Da politiet sjekket opp dette viste det seg at vedkommende døde i 2015. Hotellsjefen mente det da måtte ha vært vedkommendes tvillingbror som var med. I retten forklarte han at han ikke ville identifisere medhjelperen fordi denne personen hadde familie og barn å ta vare på. Han forklarte likevel at dette skulle være en klassekamerat fra grunnskolen, som nå var 190 centimeter høy og som han gikk i forening med.

Retten har imidlertid ikke trodd på denne forklaringen til hotellsjefen. De mener han kun forsøker å skjerme medhjelperen, som hotellsjefen selv har omtalt som «Mr. X».

De mener også at medhjelperen kan ha hatt en mer aktiv rolle i arbeidet med å rigge brannen enn det hotellsjefen har gitt uttrykk for. Hotellsjefen hevder at vedkommende ventet på et rom ved kjøkkenet på hotellet mens hotellsjefen rigget brannen.

Hotellsjefen har imidlertid i avhør med politiet forklart seg feil når det gjelder hvor brannstiftelsesanretningen på rom 107 ble plassert.

«Han har tegnet og forklart at denne ble plassert under enden av sengen nærmest døren. Etterforskningen har imidlertid avdekket at denne utvilsomt har vært plassert under den motsatte enden av sengen. Hotellsjefen forklarte at det ikke var annet lys i hotellet enn lyset fra skiltingen inne i hotellet. Dette trekker i retning av at det kan ha vært hotellsjefens medhjelper som plasserte anretningen på rom nr. 107 og at denne har vært lokalkjent,» heter det i dommen.

Bildet viser hvordan man ved hjelp av tidsstyrte loddebolter satte fyr på Selje Hotel.

At hotellsjefen kjøpte inn to par gummistøvler til beskyttelse for da det ble helt 125 liter bensin rundt om i hotellet taler også for at medhjelperen har hatt en mer aktiv rolle enn det hotellsjefen hevder, mener retten.

Mobilsøkene

Aktor mener det er styrelederen ved Selje Hotel som er «Mr. X» og som hjalp hotellsjefen med å rigge brannen.

Retten slår i dommen fast at det «er flere spor som trekker i retning av at styrelederen kan være den aktuelle medhjelperen».

De viser blant annet til engangshanskene med styrelederens DNA som ble funnet utenfor kjøkkenet på hotellet. Styrelederen hevder at slike hansker ble brukt både til rengjøring og matlaging, og at de må ha vært brukt før hotellet stengte for vinteren drøye tre uker før brannen.

Av andre bevis som taler for at styrelederen er «Mr. X» nevner retten at det er gjort flere søk på styrelederens mobiltelefon med blant annet følgende søkebegrep:

  • «Can you fake your fingerprints»

  • «How to hide your fingerprints»

  • «Making a fingerprint using silicone mold»

Loggen på mobiltelefonen var slettet, men ble likevel funnet av etterforskerne. Styrelederen har fortalt at han ikke kjenner igjen denne leseloggen, mens hotellsjefen har forklart at det var han som gjorde søkene på brorens mobiltelefon.

I forklaringene sier hotellsjefen at da han oppdaget at hotellet ikke hadde brent ned til grunnen, ble han redd for at han kunne ha etterlatt seg fingeravtrykk på loddeboltene.

Hotellsjefen og «Mr. X» var ikledd parykker og løsskjegg på kjøreturen fra Selje til Stockholm for ikke å bli gjenkjent av politiet.

Hotellsjefen kjente PIN-koden på mobiltelefonen til styrelederen og oppga denne i retten. Han forklarte videre at han hadde slettet leseloggen ved å trykke på «X» i enden av ordet i søkefeltet. En dataetterforsker har imidlertid slått fast at en slik prosedyre neppe hadde vært tilstrekkelig til å slette leserloggene.

Det gjør at funnene på telefonen til styrelederen styrker rettens mistanke om at det var styrelederen som utførte søkene og at hotellsjefen lyver for å beskytte broren.

Det er på det rene at både telefonen til hotellsjefen og styrelederen har vært i Sverige under hele perioden da hotellsjefen og «Mr. X» reiste til/fra Stockholm-Selje. Hotellsjefen har forklart at han la igjen telefonen i Stockholm for å ikke etterlate seg elektroniske spor på turen til Selje.

I reiseperioden har ikke styrelederens mobiltelefon vært brukt til samtaler, SMS eller MMS-meldinger. Fremlagte teledata fra månedene i forveien viste imidlertid at det også var andre dager hvor det ikke hadde vært slik aktivitet på denne telefon.

Mobiltelefon til styrelederen ble imidlertid i reiseperioden brukt til oppkoblinger mot mobildata gjennom mobilspillet «Game of war - fire age». Fremlagte chatlogger fra spillet viser imidlertid at styrelederen ikke har deltatt i noen kommunikasjon i dette forumet. Retten mener dette er «påfallende ut fra aktiviteten ellers i perioden», men legger samtidig til at det også er tidligere i perioden hvor det har vært flere dager uten slik aktivitet.

Alibiet

Det som retten mener i størst grad taler mot at det er styrelederen som er «Mr. X» er at han 23. november, på tidspunktet da hotellsjefen og medhjelperen var på vei til Selje, kjøpte en bil i Stockholm. Selgeren av bilen har vitnet i saken og forklart at han møtte styrelederen denne ettermiddagen for å undetegne salgsmeldingen på bilen.

Aktor hevder at salgsmeldingen må ha vært skrevet og signert opp mot to uker tidligere fordi selgerens kone allerede hadde brukt pengene på en annen bil. Selgeren hadde også bedt om at en faktura for en bompassering i Norge 12. november ble refundert fordi bilen var solgt.

Kjøkkensjefen ved Selje Hotel, som også var tiltalt etter brannen, har imidlertid forklart at han lånte bilen av selgeren en måneds tid før han 7. november bestemte seg for å kjøpe bilen. Avtalen med selgeren var at han skulle levere bilen til enten hotellsjefen eller styrelederen.

Retten mener derfor at den fremlagte salgsmeldingen og vitneforklaringen fra selgeren svekker mistanken om at styrelederen var med hotellsjefen til og fra Selje.

Selv om retten mener det er flere omstendigheter som kan tale for at styrelederen bistod sin bror i forberedelesene og utførelsen av brannen på Selje Hotel, velger de likevel å frifinne styrelederen for å ha bidratt til å sette Selje Hotel i brann:

«Slik retten ser det trekker bevisene i flere retninger, og bevisene vurdert enkeltvis og samlet etterlater tvil om tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen (...) Retten er heller ikke blitt overbevist om at han har medvirket hverken fysisk eller psykisk til disse handlingene. Tiltalte skal derfor frifinnes for disse postene.,» heter det i dommen.

Styrelederen dømmes til ett år i fengsel for å ha bidratt til økonomisk utroskap. Etter å ha sittet 341 dager i varetekt allerede er han imidlertid en fri mann i dag.