Slik ser agendaen ut:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Referatsaker

 • Godkjenning av kommunestyrevalet 2023

 • Val av formannskap for perioden 2023–2027

 • Val av ordførar og varaordførar for perioden 2023–2027

 • Politisk organisering i Stad kommune

 • Val av kontrollutval for perioden 2023–2027

 • Reglement for folkevalde organ – godkjenning

 • Forskrift om godtgjersle til folkevalde i Stad kommune

 • Val av valnemnd 2023–2027

 • Val av faste utval for perioden 2023–2027

 • Val av administrasjonsutval for perioden 2023–2027

 • Val av representantar og vararepresentantar til KS Fylkesmøte for perioden 2023–2027

 • Val av representant og vararepresentant til representantskapet i Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap for perioden 2023–2027

 • Endring møteplan 2023

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå ordførar – 26.10.2023