– På denne tiden av året har vi gjerne tre-fire kjøreturer ut hit hver uke og det er mer enn én gang at vi har opplevd farlige situasjoner, sier Tore Olsen i Olsen Transport.

Mandag fraktet han paller fra pallefabrikken i Vågsvåg til et av de lokale fiskemottakene. Den drøyt fire kilometer lange kjøreturen til/fra Måløy er imidlertid langt fra hyggelig. På store deler av den sterkt trafikkerte strekningen trenger lastebilen alene hele kjørebanen.

– Vegen er altfor dårlig. Her er smalt og uoversiktlig og i perioder er det tett trafikk, sier Olsen, som forklarer at de tar ekstra hensyn til myke trafikanter, men opplever også at mange bilister holder høy fart.

– Det gjelder spesielt i de periodene når skolene og barnehagene åpner og stenger.

– Kritisk dårlig forfatning

Ropene etter en utbedring av fv. 601 Måløy-Vågsvåg har vært mange og høylytte i flere tiår. Rundt 620 innbyggere i bygdene vest for Måløy har fylkesveien som sin eneste forbindelse til omverdenen og trafikken er stor. I fjor kjørte 1.150 strekningen Måløy-Holvik i snitt daglig, mens 700 biler i snitt kjørte Holvik-Vågsvåg.

Vågsøy-politikerne er godt kjent med utfordringene og ber nå om at fylkeskommunen prioriterer strekningen når veimidlene skal fordeles i Regional Transportplan 2018–27. I sitt høringsinnspill slår de fast at vegen er «i en kritisk forfatning og hemmer utviklingen av området i tillegg til den ulempen som daglig blir påført brukerne».

En utvidelse av Holvik barnehage og flytting av Holvik-elevene til Måløy (etter planen fra høsten 2018) vil øke trafikkmengden ytterligere, og lokalpolitikerne har prosjektet på andre plass på sin «ønskeliste» til fylkespolitikerne bak Kystvegen (se hele listen nederst).

Mener Vågsøy blir nedprioritert

I planen, som fylkeskommunen nå har ute på høring, ligger det inne 10 millioner kroner til en utbedring av fv. 621 Måløy-Vågsvåg. Tiltaket er på 15. plass over «mindre utbedringer» man ønsker å gjennomføre i fylket før 2027. Av lokale prosjekt foran på listen finner vi 3. Husevåg ferjekai (15 millioner), 6. Snuplass på Raudeberg (2) og 14. Fylkesveg 61 Naveosen-Brubakken (anslag ikke gjort).

Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite viser til at det er store utfordringer på fylkesvegnettet i Sogn og Fjordane, men mener Vågsøy med sine sterkt trafikkerte veier ikke kommer særlig godt ut i prioriteringen til fylkeskommunen. Han trekker blant annet fram fv. 617 på Raudeberg hvor 2.150 biler i snitt passerte hver dag i 2016. Den er derfor mer trafikkert enn blant annet E39 på strekningen Hjelle-Kjøs Bru (1.300), samt Lærdalstunnelen (2.000) og noe mindre trafikkert enn E39 gjennom Våtedalen (2.250).

– Både vegen mot Vågsvåg og gjennom Raudeberg er i kritisk dårlig forfatning. Begge strekningene har høye trafikktall og det vil være uforsvarlig å basere seg på at det ikke skal skje noe i en så lang periode som til og med 2027, mener Leite.

Han mener vestre krets i Vågsøy er et «naturlig utviklingsområde for kommunen» og mener at vegen igjennom Raudeberg, fra Kapellneset til nord for Nord-Vågsøy kyrkje må ha et skille av kjørende, syklende og gående.

Dette er lista over samferdselsprosjekt (prioritert rekkefølgje) som Vågsøy kommune meiner at fylkeskommunen bør bruke pengar på i perioda 2018-2027:

Fylkesvegar

1. Kystvegen

Prioriteringa av Kystvegen mellom Flora og Vågsøy, må ligge fast med strekninga Svelgen–Indrehus som prioritet nr. 1 og ny kryssing Tongane – Biskjelneset som nr. 2. Kommunestyret viser til sitt innspel på traseval våren 2017.

Kystvegen er Vågsøy kommunes førsteprioritering i Regional Transportplan. De vil ha fjordkryssing i form av en bro mellom Tongane og Biskjelneset.

2. Måløy – Vågsvåg

Kommunestyret vil sterkt understreke at enkelte fylkesvegstrekningar i kommunen er under ein kvar kritikk. Mange av vegane har av dei høgaste ÅDT på vegane i fylket utan at det vert teke omsyn til gjennom planar for utbetring. Strekninga Måløy – Vågsvåg med årsdøgntrafikk på 1.200 bilar, mellom anna mykje næringstransport er i ei kritisk forfatning og hemmar utviklinga av området i tillegg til den ulempa som dagleg vert påført brukarane. Trafikkmengda vil og auke knytt til ny barnehage og auka elevtal. Kretsen har folketalsvekst og har areal som gjer den sentral for utvikling av kommunen. Vegstrekninga er også høgst aktuell for bruk av rassikringsmidlar og strekninga ligg innanfor bygrensa rundt Måløy.

3. Raudeberg sentrum

Vegen gjennom Raudeberg sentrum med ÅDT på 2.150, held ikkje på nokon måte dagens krav. Det er mellom anna ikkje sett av areal for gåande. Vegen utset både gåande, syklande, køyrande og næringsliv langs vegen for store ulemper. Dette må få si løysing i planperioden.

I snitt 2.150 kjøretøy kjørte på strekningen Måløy - Raudeberg (Åseparken) daglig i 2016. Det er flere enn antallet som kjørte gjennom Lærdalstunnelen i fjor.

4. Almenningsfjellet-Flatraket

Rassikring av strekninga Gangeskartunellen–Almenningsfjellet fv. 618 må inn i planen.

Vågsøy ønsker rassikring på fv. 618 mellom Almenningsfjellet og Gangeskartunnelen. Her fra et steinsprang i Sørdalen på strekningen.

5. Almenningsfjellet – Eide

Strekninga fv. 618 Almenningsfjellet–Eide, er ein viktig pendlarveg mellom Vågsøy og Selje. Planleggingsmidlar må på plass i perioden.

6. Naveosen – Brubakke

Strekninga på fv. 61 (1,1 km.) og ÅDT på 750, må få planleggingsmidlar og utbygging må skje i perioden.

Båtruter

1. Måløy – Florø

Båtrutene på kysten må legge til rette for å utvikle felles bu- og arbeidsområde. Det vert spesielt peika på trongen for eit rute mellom Florø og Måløy på morgonen. Dette må ein også kunne sjå i samanheng med fylkeskommunen si satsing på hydrogenprosjekt.

2. Måløy – Ålesund

Det må også settast av midlar til å utgreie hurtigbåtrute mot Ålesund i samband med ferdigstilling av Stad Skipstunnel.

Som ledd i det grøne skiftet, må det prioriterast å få flytta gods frå veg til sjø. Hamnekapasiteten på dei største hamnene i fylket må prioriterast og tilførselsvegane ha kvalitet og kapasitet til at dette kan skje. I denne samanhengen stør kommunestyret framlegget om ei eigen tilskotsordning for fiskerihamner.

Vågsøy kommunestyre inviterer Samferdselsutvalet og/eller Fylkesutvalet til ei befaring på dei omtala prosjektet for med sjølvsyn å sjå standarden på dei sterkt trafikkerte vegane.

** Lista er eit samla formannskap i vågsøy si innstilling til Vågsøy kommunestyre torsdag.

Les heile utkastet til Regional Transportplan for 2018-27 her.