– Vi har hatt ein gjennomgang av dei løysingane vi har jobba med. No blir det lagt fram ein plan for betongbarrierar, fortel Oddvin Hov i Statens vegvesen.

Dei har sett på moglegheitene for både fylling og murar, men vel no å gå for betongbarrierar.

Grunnane til at vegvesenet ser behov for utbetringar er faren for ein påkøyrsel på den midtre pilaren på brua. Det var etter at løpa under Måløybrua vart utvida i 2010–11 at risikoen for ein påkøyrsel på hovudfundamentet midt i sundet auka.

Vegvesenet meiner at ein påkøyrsel vil medføre skader på brua som vil vere svært dyre å reparere.

Hov peikar på at båtane som trafikkerer sundet, og spesielt Hurtigruta, har blitt mykje større sidan brua vart bygd.

– Det neste steget er å søke om midlar til prosjektet. Vi snakkar om fleire titals millionar kroner, opplyser Hov, som fortel vidare at prosjektet tidlegast kan settast i gang i 2018.

– Får vi eit klarsignal på at pengane til arbeidet kjem, så kan vi prosjektere litt vidare, men det tidlegaste vi kan kome i gang er neste år. Vi har ikkje sett på kor lang anleggsperioden vil bli, men vi må ta det på den beste tida av året, slik at vi slepp hauststormane, men eg vil tru at arbeidet tar over eit halvt års tid. Det blir mykje arbeid i sjøen med dykkarar som skal drive med forskaling og støyping. Vi skal ikkje sprenge vekk noko, forklarar Hov.

– Vi slepp stenging av brua, men det eine sundet kan bli stengt i periodar. Dette må vi ta opp med Kystverket, seier Hov.