Ein så­kal­la «ape­jun­gel» kan bli ein re­a­li­tet ved Ål­fo­ten opp­vekst­sen­ter.

Det­te er eit fel­les pro­sjekt mel­lom sku­le, bar­ne­ha­ge og idretts­laget i Ålfoten. Ak­ti­vi­tets­om­rå­det blir eit sup­ple­ment til ball­ak­ti­vi­te­ten, og er tenkt plas­sert ved si­dan av ball­bin­gen på id­retts­plas­sen.

Den skal opp­ford­re til ak­ti­vi­tet, so­si­al kon­takt og ut­fors­king. Sku­le- og bar­ne­ha­ge­bor­na har be­hov for eit meir sti­mu­le­ran­de og va­ri­ert ute­are­al, og an­leg­get vil også bli nyt­ta på fri­ti­da til liks med ball­bin­gen.

Brem­an­ger kom­mu­ne har no gitt si id­retts­funk­sjo­nel­le fø­re­hands­god­kjen­ning. God­kjen­nin­ga er gitt med føre­set­nad om at til­ta­ket inn­går i kom­mu­ne­del­pla­nen for id­rett fri­lufts­liv og fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Ak­ti­vi­tets­jun­ge­len vil kos­te litt over 400.000 kroner, og skal fi­nan­si­e­rast gjen­nom til­skot, dug­nad og eig­ne mid­lar.

– Ein ak­ti­vi­tets­jun­gel er vel­dig sti­mu­le­ran­de for barn. Den er rett og slett hel­se­frem­man­de, skriv lei­ar i Ål­fo­ten Id­retts­lag, Eld­bjørg Aske Myklebust, i brev til Brem­an­ger kom­mu­ne.