Geir Ove Åsebø stortrives bak rattet på Vest Auto. Men han har lært at det ikke lønner seg å trykke for hardt på gassen.

Vi er der vi skal være.

Den dag­li­ge le­de­ren ser ut­over ut­stil­lings­lo­ka­let og nik­ker til­freds.

– Det er stor for­skjell fra det lo­ka­let vi had­de tid­li­ge­re. Her teg­net vi hu­set selv og har bygd det ak­ku­rat slik vi me­ner det skal være. Det enes­te jeg kun­ne tenkt meg, var at vi had­de bygd et stør­re dekk­ho­tell.

Vest Auto har fått en helt ny hver­dag et­ter at de flyttet inn i ny­byg­de lo­ka­ler for tre år si­den.

– Alle som job­ber her har fått en van­vit­tig mye bed­re ar­beids­hver­dag. Vi fry­ser ikke len­ger og alt er nytt og tri­ve­lig, så det­te er en helt ny ver­den.

Geir Oves mor­far had­de all­tid snak­ket om at han gjer­ne skul­le startet for seg selv. Bar­ne­bar­net had­de ikke tenkt til å gjø­re den sam­me «fei­len».

I 1998 duk­ket det opp en mu­lig­het for å leie et tomt verk­sted på Hafs­ås.

– Da be­stem­te jeg meg for å sat­se.

Geir Ove fikk med seg en ka­me­rat og på vå­ren var de kla­re for å ta imot de før­s­te bi­le­ne. Vest Auto var en rea­li­tet.

– I til­legg til å leie ga­ra­sjen fikk vi også leie og låne en del verk­tøy. Det var greie pri­ser, men sam­ti­dig var det hår­de bud for å få ting til å hen­ge i hop. Det var tøf­fe ti­der når jeg ser til­ba­ke.

45-år­in­gen har også fått mer­ke på krop­pen at han har levd med høyt tem­po over fle­re år. Med fa­mi­lie og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter som skul­le føl­ges opp, sam­men med en tra­vel jobb, måt­te han ta tel­ling i fle­re må­ne­der for en tid til­ba­ke.

– Jeg har all­tid pri­ori­tert å være tid­lig på jobb og tid­lig hjem­me igjen slik at jeg får tid sam­men med un­ge­ne, for­kla­rer han.

– Men det ble mye som skul­le føl­ges opp, og det har nok krevd mye. Det vi­ser igjen på det jeg har vært gjen­nom. Jeg ble tap­pet for kref­ter.

Ev­nen til å si nei har iføl­ge ham selv alltid vært dår­lig.

– Og det jeg ten­ker på skul­le jeg helst gjort i går, så det er noe jeg må bli bed­re på. Jeg må pus­te mer med ma­gen.

Nå har Geir Ove be­stemt seg for å gire ned. I hvert fall gjø­re et for­søk.

– Om tem­po­et blir for høyt, kjen­ner jeg det på krop­pen, så jeg skal roe ned og være mer til ste­de. Dra på gut­te­tur og slikt, sier han og fort­set­ter:

– Jeg kun­ne sik­kert vært på jobb 15 ti­mer hver dag. I ho­det er jeg mye her, men jeg prø­ver å be­gren­se det. Samtidig er job­ben me­di­sin for meg.

«Me­di­si­nen» har da også vært en suk­sess fra den spe­de star­ten i ga­ra­sjen på Hafs­ås og fram til et tipp topp mo­der­ne bil­hus i Rådhusvegen på Nord­fjord­eid.

– Et­ter fire år på Hafs­ås flyttet vi til Øya­ne et­ter mye oppus­sing. Der var vi sju styk­ker, og nå har vi vokst til 13, sier den dag­li­ge le­de­ren stolt.

I 2002 fikk Vest Auto av­ta­le med Vol­da Bil om å sel­ge Peugeot. I dag for­hand­ler de også Kia, i til­legg til at de er mer­ke­verk­sted for Mer­ce­des.

– Det er stren­ge krav fra bil­fa­brik­ke­ne om kur­sing av an­sat­te, slik at vi kan gi kun­de­ne det de øns­ker. Så vi er gode på et­ter­mar­ked med ser­vi­ce og ved­li­ke­hold, skry­ter han, ak­ku­rat slik en god sel­ger skal.

– Og når kun­de­ne er for­nøyd, så kom­mer de all­tid til­ba­ke!

For­nøy­de an­sat­te er også en vik­tig nøk­kel i bedriftsfilosofien. Geir Ove er opp­tatt av å fin­ne de rik­ti­ge fol­ke­ne og be­hol­de dem lengst mu­lig. Al­ler helst de som har lyst til å slå rot i kom­mu­nen.

– Det er vel­dig vik­tig at det skal være en triv­sel i det å gå på jobb på Vest Auto hver enes­te dag. Vi er jo her en del.

Selv har han ald­ri ang­ret på at han og kona vend­te til­ba­ke til Nord­fjord:

– Vi had­de to al­ter­na­ti­ver: her el­ler i Ber­gen. Grun­nen til at vi ble væ­ren­de er at Eid er en fan­tas­tisk plass der un­ge­ne har vel­dig gode oppvekstvilkår og vi er nær fa­mi­lie.