Det kommer fram i det foreslåtte statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen ber også om å sette av midler til tiltak for en gang- og sykkelvei-inspeksjon langs riksvei 15 mellom Otta og Måløy. Videre prioriteres det midler til busslommer ved Ytreeide på riksvei 15 i Stryn kommune.

Her er en fullstendig liste over budsjettforslagene for Sogn og Fjordane:

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet (HVL), som blant annet har studiested i Sogn og Fjordane, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 430 sjøfolk i Sogn og Fjordane omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Sogn og Fjordane fylke.

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Sogn og Fjordane kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Miljø

 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,6 millioner kroner til å dekke ekstraordinære utgifter i 2018 for å bekjempe den dødelige skrantesyken som har blitt oppdaget hos villrein i Nordfjella. Innen 1. mai 2018 skal alle dyrene i Nordfjella villreinområde, sone 1, bli avlivet. Deretter skal en forberede etablering av en ny villreinstamme i området.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Førde.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartleggings- og sikringstiltak i Sogn og Fjordane vil bli prioritert i 2018, herunder skredsikring av Stadheimselvi i Vik kommune og flomsikring i Gloppen kommune og Stryn kommune.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Sogn og Fjordane innebærer dette:

 • E39 Stavanger–Bergen–Ålesund med tilknytningerDet legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av E39 på strekningene Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord. Prosjektet omfattet blant annet bygging av to delstrekninger på til sammen om lag 9 km i Gaular kommune.

 • E39 Bjørset–Skei, Jølster kommuneProsjektet omfatter utvidelse av eksisterende vei til 8,5 m veibredde og utretting av svinger. Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt. Anleggsarbeidene startet i mars 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Regjeringen foreslår 190 millioner kroner i 2018.

 • E39 Farsund-Kussli, Askvollkrysset, Førdepakken og Svidalsneset- Bygge gang- og sykkelvei langs E39 på strekningen Farsund–Kussli- Bygge om Askvollkrysset mellom E39 og fv 609- Det er lagt til grunn bompenger til mindre tiltak innenfor Førdepakken.- Starte arbeidene med rasteplass langs E39 ved Svidalsneset.

 • Skredsikring på Rv 13 Vik–Vangsnes, Vik kommuneStrekningen mellom Vik og Vangsnes er svært utsatt for skred. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2018, mot tidligere forutsatt høsten 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020, mot tidligere forutsatt i 2021. Regjeringen foreslår 118 millioner kroner i 2018.

 • Rv 55 Fardal – Ylvisåker, Sogndal kommuneByggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Fardal–Ylvisåker på rv 55 fullføres.

 • Rv 13/rv 55 ferjekaierDet settes av midler til å utbedre ferjekaier for å legge til rette for nye ferjer i sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes på rv 13/rv 55 (Leikanger, Balestrand og Vik kommuner).

 • E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger- På rv 5 settes det av statlige midler til å fullføre utbyggingen av rv 5 Loftesnesbru i Sogndal kommune. Anleggsarbeidene startet i desember 2015. Det nye brua ventes åpnet for trafikk i november 2017, mot tidligere forutsatt sommeren 2018. Midlene i 2018 vil i hovedsak benyttes til å rive eksisterende bro, samt til å bygge gang- og sykkelfelt på den nye broen.- Det settes av midler til å utbedre Mannheller ferjekai på rv 5 i Sogndal kommune.- Det legges opp til å bygge om kryss på rv 5 ved Bergum i Førde kommune.- Det settes av fornyingsmidler til å utbedre Gudvanga-, Flenja-, Fretheim- og Onstadtunnelene i Aurland kommune på E16 i Sogn og Fjordane.- Det prioriteres midler til forberedende arbeider på prosjektet rv 5 Kjøsnesfjorden i Jølster kommune med sikte på anleggsstart i 2019.

 • E16 over Filefjell, Lærdal kommuneFor å sikre rasjonell fremdrift i byggingen av igangsatte delstrekninger foreslår regjeringen å bevilge 119,1 millioner kroner. Utbyggingen av E16 over Filefjell omfatter strekningen mellom Øye i Vang kommune i Oppland og Borlaug i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av delstrekningen Øye-Eidsbru i Oppland. I tillegg er det satt av midler til restarbeider på prosjektet Varpe bru-Otrøosen-Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane.

 • Rv 15 Otta–Måløy, Vågsøy, Eid og Stryn kommunerRegjeringen vil sette av midler til tiltak for gang- og sykkelvei-inspeksjon på rv 15. Videre prioriteres det midler til busslommer ved Ytreeide på rv 15 i Stryn kommune.

 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmedeSogn og Fjordane omfattes av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Jernbane

 • Myrdal stasjon på Bergensbanen og Flåmsbana, Aurland kommunePlanleggingen av ny plattform og overgang fra Rallarvegen på Myrdal stasjon på Bergensbanen og Flåmsbana videreføres. Tiltaket er nødvendig for å bedre sikkerheten og reiseopplevelsen for passasjerene, i tillegg vil det gi økt kapasitet. I 2018 skal byggeplanen gjøres ferdig.

Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenettFor å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Sogn og Fjordane med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.

Kyst

 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanleggRegjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ubrukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,65 millioner kroner på posten.  Av dette er det foreslått 1, 72 millioner kroner til Værlandet fiskerihavn (Askvoll kommune).

 • Kystruten Bergen-KirkenesStaten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger.

Luftfart

 • Kjøp av innenlandske flyruterRegjeringen foreslår å bevilge om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål i 2018, hvorav 725,7 millioner kroner settes av til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Sogn og Fjordane for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020:- Førde – Oslo v.v. og Førde – Bergen v.v.- Sogndal – Oslo v.v. og Sogndal – Bergen v.v.- Sandane – Oslo v.v. og Sandane – Bergen v.v.

Elektronisk kommunikasjon

 • Tilskudd til bredbåndsutbyggingRegjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskapRegjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Post

 • Lørdagsomdeling av aviserRegjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.

 • Statlig kjøp av post- og banktjenesterRegjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.