Frie inntekter:

Sjekk hvor mye din kommune får

I Sogn og Fjordane er det Eid kommune som er anslått til å ha størst vekst i frie inntekter for 2018.
Nyheter

Det skriver regjeringen.no i forbindelse med framleggingen av det foreslåtte statsbudsjettet.

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør store deler av kommunesektorens samlede inntekter.

For 2018 anslås det at Eid vil ha en nominell vekst i frie inntekter på 4,8 prosent.


I den samme utregningen anslås det at Vågsøy vil ha en vekst på 2,2 prosent. Det er en høyere vekst enn nabokommunene Selje (2,1 prosent) og Bremanger (1,3 prosent). For Vanylven anslås det en vekst i frie inntekter på 2,5 prosent.

Samlet sett for kommunene i Sogn og Fjordane er det forventet en vekst på 2,3 prosent. På landsbasis er tallet 2,6 prosent.

Frie inntekter

Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter på landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Sogn og Fjordane hadde 17 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.


Statsbudsjettet:

Her er forslagene for Sogn og Fjordane

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge mer enn 30 millioner kroner til kommunale fiskerihavneanlegg langs kysten.

Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 84 675 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.