NRK Vestland omtalte svaret først.

– Vil statsråden endre regelverket slik at Kystverket kan kjøre dumpere på den lokale fylkesveien, og samtidig bidra til at Kystverket kan spare penger på å bygge Stad skipstunnel? spurte Helge André Njåstad (Frp).

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skriver at dumpere er anleggsmaskiner som passer dårlig sammen med annen trafikk.

– Det er store, tunge og brede maskiner med en utforming som gjør dem lite egnet til kjøring sammen med annen trafikk. Ved kjøring på offentlig veg vil de møte og måtte samhandle med kjøretøyer med helt andre dimensjoner, kjøreegenskaper og fartsnivå. Dette utgjør en fare for trafikksikkerheten. I tillegg vil dumpere ha en begrenset hastighet på offentlig veg på 30 km/t som kan hindre fremkommeligheten for andre trafikanter. Dumpere som kjøres med last vil gjerne også ha totalvekter og akselvekter som er langt høyere enn det som er tåleevnen til veger og bruer, skriver han. Det er grunnen til at dumpere som hovedregel ikke er tillatt på offentlig veg. Regelverket om vekter og dimensjoner i forskrift om bruk av kjøretøy åpner imidlertid for å kunne gi dispensasjon for massetransport med dumpere, men bare for kjøring knyttet til veganlegg. – Massetransport i forbindelse med anlegg av skipstunnelen faller i utgangspunktet ikke innenfor denne bestemmelsen. Det er også ukjent om de vektene det ønskes kjørt med vil falle innenfor de rammene bestemmelsen setter for kjøring langs veg, skriver han. Forskriften gir videre mulighet for å gi dispensasjon i enkelttilfelle dersom særlig tungtveiende grunner gjør seg gjeldende.

– Statens vegvesen opplyser at de ikke har mottatt noen slik søknad i denne saken og har derfor ikke tatt stilling til om det kan være aktuelt å gi en dispensasjon for de aktuelle transportene, sier Nygård, og legger til: – I begge tilfeller er det også en forutsetning at vegmyndigheten, i dette tilfellet fylkeskommunen, gir sin tilslutning til at en eventuell dispensasjon fra Statens vegvesen innvilges. Kystverket kan derfor om ønskelig gå i dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen om mulighetene i gjeldende regelverk.