Agenda Kaupang har tidlegare presentert den første delen av sin gjennomgang for Stad-politikarane. Her kom det fram at dei føreslo å rive fem skulebygg og bygge nytt for å få ein moderne standard i skulen. For dei andre tre skulane føreslår dei moderate oppgraderingar. Sluttsum: 923 millionar.

Slik ser saklista for torsdagens møte ut:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Referatsaker

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå ordførar - 04.05.2023

 • Orienteringssaker til kommunestyret frå kommunedirektøren -

 • Endring møteplan 2023

 • Finansiering utbygging Gjerdane Barnehage

 • Søknad om produksjonsstønad og underskotsgaranti - Elskhug og eksis 2023

 • Søknad om støtte til Vestlandsk sommarsymfoni 2023

 • Behandling av søknader om støtte til krans på 17. mai

 • Rullering av handlingsprogram regional transportplan - innspel frå Stad kommune

 • NTP 2025-2036 - innspel frå Stad kommune

 • Uttale frå Stad kommune til forslag til ny forskrift om hausting av tare i Rogaland og Vestland

 • Val av representant til årsmøtet i Fjordane Folkehøgskule 2023

 • Samanslåing av kommunale føretak i Stad kommune

 • Samanslåing av kommunale føretak i Stad kommune

 • Westmek AS avhending av næringstomt areal A og B Borgundvåg næringspark

 • Grunngjeve spørsmål til ordførar 04.05.2023 - Kostnadar med symjeundervisning i ytre del av Stad kommune