Tema

fredag 31.12 2021

Klart fleire ambulanseoppdrag no enn før koronaen – også i Helse Førde

I 2021 har ambulansetenesta merka at mange utsette å gjere noko med helseplagene sine i fjor. Det har òg vore klart fleire akuttoppdrag enn i 2019.

torsdag 23.12 2021

Småbarnsmødre i ytre forstår ikkje ambulansekuttet: – Vi føler oss mindre verdt

– Det er heilt håplaust rett og slett, seier Therese Hauge.

tirsdag 14.12 2021

Fekk med seg stortingsbenken på å kjempe mot kutt i ambulansetenesta

Måndag hadde representantar frå Bremanger kommune og Askvoll kommune møte med stortingsbenken frå Sogn og Fjordane om kutt i ambulansetenesta. No har dei lagt ein plan for vegen vidare.

onsdag 08.12 2021

Søker råd frå stortingsbenken i ambulansesaka

25. november vedtok styret i Helse Førde å erstatte ambulansebil med båt i ytre Bremanger frå og med neste år. Innbyggjarane er uroa for konsekvensane dette vil få og skal rådføre seg med stortingsrepresentantane frå det gamle fylket.

fredag 03.12 2021

Når ikkje måla for responstid med ambulanse – Helse Vest verst

Ingen av helseregionane i landet når måla om responstid med ambulansen, melder Helsedirektoratet i ei pressemelding.

torsdag 25.11 2021

«Vi kan ikkje godta dette skambodet frå styret i Helse Førde»

No begynner ambulansediskusjonen i Helse Førde

Helse Førde sitt styre behandlar i dag saka om ambulanseordning i ytre Bremanger som del av helseføretaket sitt forslag til ny prehospital plan. Fjordenes Tidende er sjølvsagt til stades i møterommet på Sunnfjord hotell.

onsdag 24.11 2021

– Det er tvilsomt om dialog og evaluering er godt nok for folket i ytre Bremanger

mandag 22.11 2021

Fem ambulansestasjonar får maskiner til hjartekompresjon. To av dei er lokale

Fem ambulansestasjonar i Helse Førde har fått hjartekompresjonsmaskiner. – Dette utstyret gjer at  ambulansearbeidarane kan utføre betre avansert hjarte- og lungeredning, seier opplæringsansvarleg i ambulansetenesta, Per-Erik Eide Hjelle.

lørdag 06.11 2021

– Damene i sanitetsforeininga fortener all ros for innsatsen med å få bygd landingsplass

onsdag 03.11 2021

– Eit godt tillegg, men den nye landingsplassen erstattar aldri ambulanseordninga

Befolkninga i ytre Bremanger gler seg over den nye landingsplassen for luftambulanse. Men dei understrekar at den ikkje kan erstatte eit kutt i ambulanseordninga.

onsdag 27.10 2021

– Om ein vil at folk skal bu i heile landet, må styresmaktene ta rekninga for at folk skal kunne gjere nettopp det

fredag 22.10 2021

Har mottatt 40 høyringsuttalar. Men treng meir tid på å ta ambulanseavgjerda

Helse Førde har motteke om lag 40 høyringsuttalar til framlegga i prehospital plan. Kring halvparten er frå ulike aktørar og privatpersonar i Bremanger. No varslar administrerande direktør Arve Varden at Helse Førde treng litt lenger tid enn planlagt før styret kan gjere endeleg vedtak i saka. 

tirsdag 12.10 2021

– Kostnadane med ambulansetenester skal ikkje veltast over på private eller kommunar

Kvinne- og familieforbundet i Sogn og Fjordane er uroa over endringar i ambulansetenesta i Helse Førde, altså det som kallast ny prehospital plan.

torsdag 07.10 2021

Ambulansesaka:

Kan ikkje stille seg bak Helse Førde si tilråding og ber om ny vurdering

Torsdag vart ambulansesaka teke opp i kommunestyret i Bremanger. Konklusjonen vart at kommunen ikkje kan stille seg bak tilrådinga frå helseføretaket.

søndag 19.09 2021

«Vi har allerede bedt Fylkeslegen om snarest å gripe inn»

lørdag 18.09 2021

Meiner ein må påverke eigen kommune i ambulansesaka

– Stå på folkens. Prøv å påverke folka våre i kommunen slik at dei skjønar kor viktig denne saka er.

fredag 17.09 2021

Ambulansestriden

– Kvifor skal ein kutte noko i Bremanger som er obligatorisk i Måløy og Florø

– Ein kan snakke om likestilling og likeverd, og lure på kva det er dei styrer med. Det verkar som dei driv meir med nedbryting enn oppbygging, sa Jan Andrè Bolset frå Kalvåg, som heldt appell på markeringa for ambulansen i ytre Bremanger.

– Vi vert redde når dei vil ta vekk ambulansen

– Ambulansen er nødvendig. Du ser kor viktig ambulansen er for oss alle saman, seier Ane Jørgine Frøyen, etter å ha høyrt appellane ved den eine ambulansemarkeringa som var i Kalvåg.

torsdag 16.09 2021

Småbarnsforeldre om ambulansekuttet: – Drygt å sette ein prislapp på sikkerheita til innbyggarane

– Det mest opprørande er at Helse Førde går med stort overskot og at kostnaden med ambulansebilen er to millionar kroner, seier Marius Valaker Frøyen.

400 møtte på ambulansemarkering: Det er eit enormt engasjement for denne saka

– Eg er utruleg stolt og rørt over å sjå kor mange som har møtt opp her i dag. Vi er rundt 170, og det var 200 i Bremanger. Det viser at vi nærmar oss 400 menneske som har vist si misnøye med framlegget til Helse Førde, sa Ann Irene Myrheim på folkemøtet i Kalvåg mot nedlegging av ambulansen for ytre Bremanger.

onsdag 15.09 2021

Samlast for å protestere mot endringar i akuttberedskapen

Onsdag blir det arrangert folkemøte både på Hauge og i Kalvåg i ytre Bremanger for å protestere mot endringane i beredskapen.

Vil ha både ambulansebåt og -bil: – Vi må ha rett på å ha ei skikkeleg teneste til liks med alle andre

Svein Olav Nøttingnes, som har vore skyss- og ambulansebåtførar, meiner at ein treng både ambulansebåt og ambulansebil i Kinn og Bremanger.

tirsdag 14.09 2021

Legane i ytre: – Å fjerne den eine av dei to ambulansane er absolutt det mest ukloke Helse Førde kan gjere

Legane Lotfollah Solaty Kuranloo og Ravikumar Ehambaranathan meiner at å fjerne ambulansen frå ytre Bremanger er svært alvorleg, både for pasientane og dei sjølve, og dei har allereie bedt Fylkeslegen om å stoppe planane til Helse Førde.

mandag 13.09 2021

Olve om ambulansestriden: – Eg håper Helse Førde lyttar nøye til dei som bur der

Olve Grotle (H) har eit håp om at Helse Førde lyttar til reaksjonane som har kome etter at helseføretaket har foreslått å legge ned døgnambulansen i ytre Bremanger og erstatte den med ambulansebåt og transport til båten.

Arrangerer protestmøte: Vil ha slutt på omkampar om livsviktige tenester

Onsdag arrangerer Bremanger sanitetsforening to møte for å protestere mot nedlegginga av ambulansetenesta i ytre Bremanger. – Slike saker er opprivande. Vi fryktar også at det i verste fall ikkje blir tilflytting hit, seier Malene Røys Bolset.

onsdag 08.09 2021

«Legg forslaget i ei skuff, og la ambulansetenesta i ytre Bremanger vere som den er i dag»

«Som skattebetalarar krev vi at Helse Førde tek ansvar og sørger for at vi har like god beredskap som resten av fylket»

lørdag 04.09 2021

– Ambulansar på land har blitt avanserte, rullande sjukehus. Det er klart folk er redde for å miste dette tilbodet

Ambulansekuttet: – Vi jobbar for den beste og tryggaste beredskapen vi kan få

– Vi gjer alt vi kan for at Bremanger skal få ein god og trygg beredskap i framtida. Og får vi ikkje det, så må vi protestere, seier ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap).

onsdag 01.09 2021

Oppfordrar folk til å seie ifrå om ambulansetilbodet: – Vi kan ikkje akseptere å gå 20-30 år tilbake i tid

Bremanger-politikar Svein Olav Senneset (V) oppfordrar folk, lag, organisasjonar, legestand og kommunepolitikarar til å vere klare når styret i Helse Førde si avgjerd om framtidig ambulansetilbod i Bremanger kjem ut på høyring etter styremøtet i dag.

Vil fjerne ambulansen frå ytre og erstatte den med ambulansebåt

Onsdag 1. september vil styret i Helse Førde vedta fase 3 i prehospital plan, der mellom anna framtida for ambulansetilbodet i Bremanger blir endeleg avgjort. 

lørdag 19.06 2021

Bremanger spør Kinn sør om legevaktsamarbeid

Kommunestyret i Bremanger vedtok torsdag at kommunen skal spørre Kinn kommune sør ved legegruppa SMS om legevaktsamarbeid.

torsdag 17.06 2021

Ny ambulansebåt positivt motteken av politikarane

Flytting av ambulanseressurs frå Kalvåg til Florø der ny ambulansebåt vert stasjonert. Det er tilrådinga arbeidsgruppa for Prehospital plan la fram i Bremanger kommunestyre torsdag.

fredag 04.06 2021

Vil høyre med naboane om eit legevaktsamarbeid

Kommunalsjef helse Randi Ytrehus orienterte torsdag formannskapet i Bremanger om legevakttenesta i kommunen, og ein mogleg førespurnad om samarbeid med Kinn sør.

lørdag 01.05 2021

Nye reglar for responstid stoppar ikkje Helse Førde

Helse Førde ser ikkje grunnlag for å stoppe prosjektarbeidet med einmannsbetjent ambulanse i ytre Bremanger.

fredag 23.04 2021

Har bestemt seg for kven som får drive dei nye ambulansebåtane

Sjukehusinnkjøp HF divisjon vest meiner Gulenskyss AS har det totalt sett beste tilbodet i konkurransen om å drive ambulansebåtar stasjonert i Solund og Florø for Helse Førde.

onsdag 21.04 2021

Nye krav om responstid kan påvirke planene om enmannsbetjent ambulansestasjon

Bremanger kommune ber Helse Førde sette på vent arbeidet med etablering av einmannsbetjent ambulanse i ytre del Bremanger.

mandag 12.04 2021

No startar den kvite sjukebilen opp

Skal transportere pasientar som er for sjuke til å ta drosje, men for friske til å bli sende med ambulanse

Frå i dag rullar ein ny type sjukebil på vegane i området til Helse Førde. På den kvite bilen er ordet «SJUKETRANSPORT» malt i store bokstavar på sidene og i fronten.