Tema

søndag 19.12 2021

Oliva, Branda, Signe og Alfred svarer på julespørsmål:

– Sleden til julenissen er laga av gull og metall

Kva treng ein for å feire jul? Kven er rampenissen? Og korleis klarer nissen å levere gåver til alle borna i verda? Det er dei store spørsmåla.

lørdag 27.11 2021

Svarer kunnskapsministeren:

«Hun tegner et bilde av den private delen av barnehagesektoren som overfinansiert»

onsdag 24.11 2021

«Barnehageaksjonen er et brudd på avtalen med foreldrene»

«Det er behov for ein heilskapleg gjennomgang av korleis barnehagane blir finansierte»

torsdag 12.08 2021

Auke i tal barnehagebarn: – Dette lovar godt for framtida

Kommunalsjef Harald Sivertsen i Stad kommune gler seg over statistikken for talet på born i barnehage og grunnskule.

lørdag 19.06 2021

To menn og sju kvinner vil bli pedagogisk leiar i barnehagen

Det er til saman ni personar som har søkt på stillinga som pedagogisk leiar ved Krokane barnehage i Florø.

tirsdag 27.04 2021

Tolv søkarar til jobben som pedagogisk leiar i barnehagen

Det er tolv som har søkt jobben som ny pedagogisk leiar i Storevatn barnehage i Kinn kommune. Elleve av desse er kvinner.

torsdag 15.04 2021

Dette synet møtte dei barnehagetilsette då dei skulle sjekke korleis det gikk med barna sitt kunstprosjekt

Ein av dei tilsette ved Selje barnehage lufta frustrasjonen på sosiale medium etter å ha blitt møtt av eit relativt ufyseleg syn då ho skulle sjekke stoffet dei hadde måla på.

onsdag 24.03 2021

Tal tilsette på Helsestasjonen og i skulehelsetenesta har auka frå fem til åtte. No får dei 3 millionar ekstra til ytterlegare forsterking

Stad kommune har fått innvilga eit treårig tilskot frå Helsedirektoratet på til saman 3 millionar kroner for å styrke og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta til born, unge og foreldre i kommunen.

fredag 19.03 2021

Kommunen oppmodar folk til å vere forsiktige og teste seg

No har koronasmitten blomstra opp i Selje – 18 nye smittetilfelle vart oppdaga i Stad på torsdag

Torsdag fekk Stad kommune svar på dei 90 som hadde testa seg onsdag. Det vart då oppdaga 18 nye smittetilfelle – 13 i Selje og fem på Nordfjordeid. Born og elevar i Selje er no smitta.

tirsdag 09.03 2021

Barnehagedagen

Plukka fulle sekker med søppel på stranda, i fjæra og langs vegen som dei skal sortere og kaste

Barnehagedagen er ei årleg markering der barnehagane opnar dørene for andre for å vise og synliggjere barnehagen sine aktivitetar. I Skavøypoll barnehage har dei hatt fokus på rydde opp i naturen.

På barnehagedagen lærte barna å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen

Tysdag har det vore barnehagedag over heile landet, og lokale barnehagar er med.

søndag 21.02 2021

Barnehagen som plutseleg forsvann

– Her har Kinn kommune svikta. Det ligg ikkje føre nokon plan eller ei forklaring på korleis dette skal gjennomførast

I eit brev til Kinn kommune utrykker foreldre ved Stavang barnehage stor frustrasjon. 2. februar fekk dei beskjed om å søke ny barnehageplass innan 15. februar. Berre sånn i tilfelle deira barnehage blir lagt ned frå neste barnehageår.

onsdag 03.02 2021

«La foreldrene velge om en ny barnehage har livets rett»

tirsdag 02.02 2021

«Barnehagar med plass til fleire: Vi treng å verne om både dei som allereie bur her og dei som ynskjer å flytte hit»