Skolestruktur i Kinn kommune - kommunal økonomi - beslutningsprosesser

Aktuelt:

Det foreligger kommunestyrevedtak som fastsetter at ny skole på Skram i Måløy skal bygges med en kapasitet på 250 elever til en antatt kostnad på kr 280 millioner.

Holvik skule ble først sammenslått med Våge Oppedal skule i 2003, og deretter med Skram skole høsten 2018, like før kommunesammenslåingen til Kinn. Vedtaket den gang sikrer samtidig at Skavøypoll og Raudeberg skoler fortsetter sin eksistens inntil nye politiske vedtak fattes. De to sistnevnte skoler er allerede et resultat av tidligere h.h.v. sammenslåtte skoler Skavøypoll og Almenning, og Raudeberg, Kråkenes, Kvalheim, Vedvik.

Skram skole er lagt ut på anbud med en anbudsfrist til 15.12.2023 i h.h.t. tidligere lovlig fattet vedtak i kommunestyret. Kommunedirektøren har meldt til inviterte entreprenører at anbudsprosessen settes på vent i påvente av at det søkes en politisk «omkamp» om å øke kapasiteten på Skram til 400 elever. Dette skjer i forkant av og/eller som ledd i budsjettbehandlingen for 2024 i Kinn. Dette vil også indirekte påvirke eksisterende skolestruktur i nordre Kinn (Vågsøy).

AP, SP og SV har krevd å få berammet et eget kommunestyremøte på kommende torsdag 30. november for å behandle en mulig omgjøring av utbyggingsvedtak for Skram fra 250 til 400 elever.

Dette har vekket «ramaskrik» både fra fastlandssida og Nord-Vågsøy gjennom innlegg i lokalavisen, og på diverse digitale arenaer. Herunder har også rektor og lærere på Raudeberg uttalt seg til media om skolestruktur som lett kan oppfattes utad slik at de representerer folkeviljen i Nord Vågsøy.

Jeg konstaterer videre noen viktige fakta som kan knyttes til noen av de spørsmål som reiser seg etter beskrivelsen av den aktuelle situasjon:

 1. Jeg oppfatter det slik at det ikke foreligger en gjennomarbeidet og vedtatt skolebruksplan for Nord Kinn (Vågsøy). Dette kan heller ikke skje på kommende torsdag uten forutgående nærmere utredninger og saksbehandling.

 2. Det er en uting og egentlig uriktig saksbehandling å stadig koble strukturdebatter om skoler opp mot den årlige budsjettbehandlingen i kommunen. Dette gjelder særlig når det ikke er tilstrekkelig utredet og vedtatt en skolebruksplan.

 3. Jeg er ikke kjent med at Raudeberg skole har vært tungt utredet med sikte på å kunne tjene som en større enhetlig skole, – helt eller delvis, dette selv om flere forhold tilsier at dette kan være en samlet tjenlig løsning, jf. senere.

 4. Kommunedirektøren har ingen beslutningsmyndighet, bare forslagsrett, i saker hvor det ikke er positivt gitt ham delegert myndighet. Politiske parti / politikere kan i noen tilfelle få en sak opp på nytt, men her kan det være begrensninger i tid bl.a. overfor nylige vedtak i kommunestyret. Det er også høyst tvilsomt om kommunedirektøren kan «bryte seg inn» i en kontraktsrettslig anbudsprosess uten politisk ryggdekning. Dette kan føre til erstatningskrav og ansvar for kommunen fra entreprenører som deltar i konkurransen, og som kanskje ikke kan gjøre seg nytte av sitt arbeid i en lovlig tillyst anbudskonkurranse.

 5. Ledelsen og lærere ved Raudeberg Skole representerer nødvendigvis ikke foreldre – og folkeviljen for hvordan en ønsker å ha det med skolestrukturen i Nord Vågsøy. De har selvfølgelig rett til å uttale seg, men dette må samordnes med hva folk og foreldre mener som er knyttet til skolen. Her er vel FAU-utvalget og politikere nærmere til å ha demokratisk representasjon knyttet opp mot folkemeningen, og hvor det i dette tilfelle synes å ha vært motstridende meninger. Det vises til en informativ artikkel i FJT den 28.11. fra FAU ved skolen, samt en uttale fra FAU i intervju med FJT’s internettside med antatt publisering 29.11.

 6. Så vidt jeg har forstått har kommunen store utfordringer m.h.t. finansiering av de mange prosjekter kommunen nå har vedtatt, herunder også å finansiere for utbyggingen av Skram til 250 elever. Hva skal det da ikke bli med økonomiske konsekvenser av en avbrutt anbudskonkurranse og bygging av en skole til 400 elever på den høyst begrensede og egentlige utjenlige tomten på Skram? Hertil er der også mangelfull tilknyttet infrastruktur i tilknytning til et slikt anlegg. Jeg vil senere komme tilbake til forhold og forslag som kan bidra til å kunne bruke betydelig mindre penger, men likevel oppnå tjenlige og forhåpentligvis samlende skoleløsninger for Vågsøy.

 7. Med det jeg husker ble det i forbindelse med etableringen av Skarevik Barnehage SA inntatt en klausul i avtale tgl. 08.05.2002 på gbnr. 319/437 i Kinn, om at kommunen kunne gjøre seg bruk av tomten og oppførte bygninger på barnehagetomten, hvis skolestrukturen skulle tilsi det på en tjenlig måte i fremtiden. Kommunen får da i tilfelle en innløsningsplikt, og barnehagen må evt. reetableres et annet passende sted i bygden. Dette kunne være en mulighet å utnytte for noen skoletrinn, f.eks. også ved å tilføre skoletrinn / elever fra Måløy for å avlaste Skram utover evt. 250 elever, samtidig som Raudeberg fikk en videre og utvidet anvendelse som skoleanlegg.

 8. Os Kommune i Hordaland kjøpte etter at oljeterminalen på Mongstad var ferdig bygget, en rekke anleggsbrakker for en rimelig sum og som ble benyttet i Os som et «byggesett» til å etablere en større skolefløy. Brakkene hadde en god standard, og med mindre ombyggende tilrettelegging, fikk de en skolebygningsmasse som ble fullt tjenlig for sitt bruk, og som ville kostet antakelig over 100 millioner (den gang) om de skulle inngå i et «palassbygg» av en skole. I en tid med store utforinger, både økonomisk og internasjonalt, er det behov for å renovere og reversere noe av den velferden vi så langt har tillagt oss i oljealderen, og som vi til en viss grad er «bedøvet» av. Vågsøy kommune har tilsvarende en slik skolebrakkebygning av god og tjenlig kvalitet på Tennebø. Jeg mener å huske den kostet vel 32 millioner kroner etter etablering/oppføring og tilrettelegging av tomt. Hva kan denne brukes til om kommunen samlet en 400 elvers skole på Skram som en enhetsskole for hele Vågsøy? Det ville ikke vært plass til en slik bygningsmasse på Skram-tomten.

 9. Skaredammen Idrettspark har i praksis ikke vært i bruk siden en fikk idrettsanlegget (fotballhallen) på Tennebø, og som ble finansiert ved salg av verdifulle YFK-aksjer (kraftaksjer). Jeg har ikke registrert noen offisielle seriekamper der på 20–25 år. Grusbanen har heller ikke siden vært benyttet som treningsanlegg utover noen old boys treninger for flere år tilbake. På mange måter har fotballbevegelsen misligholdt formålet med etableringen av banen i sin tid. Hvis en omregulerte anlegget i Skaredemmen til skoletomt, kunne bygningsmassen flyttes fra Tennebø og dit nesten uten tomtekostnader, for en rimelig pengesum, men likevel bli et høyst oppegående tjenlig skoleanlegg / klasseromsanneks til Raudeberg Skole. Så vidt jeg har forstått har anlegget på Tennebø fungert helt fint som skoleanneks. Hvor mange titalls millioner ville ikke kommunen kunne spart på dette? I tillegg kunne en solgt en verdifull opparbeidet skoletomt til MVS (fylkeskommunen) på Tennebø. Ytterligere i tillegg kunne en kjøre med buss (om ønskelig) helt til skoledøren og med en umiddelbar tilgjengelig allerede opparbeidet parkeringsplass for ansatte og andre. Når en har bygget en gangmessig broovergang over fylkesveien, ville både eksisterende skoleanlegg, opparbeidede uteareal, omkringliggende naturområder, og trygge atkomstområder med buss helt inntil skolen, ligge vel til rette for et stort og tjenlig skoleanlegg. Bygningsmassen på Raudeberg er velholdt. Og så kunne kommunen gjerne huske å legge inn klausuler i omreguleringsvedtektene at tomten og brakkeanlegget evt. kunne nyttes til omsorgsboliger for eldre den dagen eldreproblematikken ble mer presserende enn behov for skoleanlegg for barneskolen.

Jeg er videre av den mening at det har blitt tegnet altfor negative prognoser for utviklingen av grunnlaget for barneskolene både i Skavøypoll og Raudeberg. Hva Raudeberg særlig angår, er det riktignok nedgang i årskullene fram til 2028. Det er likevel flere forhold som tilsier en fremtidig bedre utvikling for Nord Vågsøy området. Stikkordmessig nevnes følgende:

 • Flere av eiendommen på Raudeberg kommer innen få år i generasjonsskifter, og hvor en antatt yngre befolkning med mindreårige barn kan påregnes å flytte inn.

 • Bedring av veianlegget RV 617 mellom Kapellneset og Holdeplassen vil utløse betydelig næringsaktivitet langs sjølinjen på Raudeberg. Også i Barstadvika vil en allerede i inneværende år få en betydelig utbygging av et landbasert oppdrettsanlegg (OFS AS). Det bør også nevnes at Raudeberg har store og ekspansive bedrifter som krever ytterligere arbeidskraft: Eksempelvis Båtbygg AS, Johans Slip & Verksted AS, Stadyard AS, Maritim Park AS (Babord) m.v.

 • Kommuneplanen under utarbeidelse vil legge til rette for flere boligtomter og næringsareal på Raudeberg.

 • Det er både nærings- og boligmessig mer, bedre og rimeligere areal som kan utbygges på Raudeberg enn i Måløy, herunder med en ennå ikke særlig utbygget sjølinje til sjørelaterte formål.

 • Kjøretiden på god RV 617 mellom Måløy og Raudeberg utgjør ca. 8–10 minutter. I praksis er og blir dette fremover ett arbeids- og boligområde. Vinterstid tar det lengre tid å komme seg fra gate 1 til gate 7 enn fra Måløy til Raudeberg.

 • Sjølinjen mellom Måløy og Raudeberg ligger 5–10 minutt langs riksvei nr. 1 på norskekysten – skipsleien i Ulvesundet.

 • Så vel fiskeriene, havbruksnæringen og leverandørnæringer til disse fremover, er spådd en eventyrlig utvikling fremover, i det sjømatnæringene vil måtte levere mat til stadig flere matfat rundt om i verden med stigende befolkning.

 • Nord Vågsøy området har til dels nokså unike natur- og rekreasjonsområder, både i sin alminnelighet (for å nevne en: Refviksanden), men også nært tilknyttet skoleanlegget.

Oppsummert:

 1. Skram utbygges med kapasitet 250 elever i samsvar med utlyst anbud.

 2. Skolene i Skavøypoll og Raudeberg beholdes.

 3. Det gjøres utbyggingstiltak på Raudeberg i samsvar med forslagene foran.

 4. Om og i den grad tilslutningen til den skolekretsen Skram representere overstiger 250 elever, flyttes klasser / klassetrinn over til Raudeberg Skole.